Полный домашний Часослов

Перед вами Часослов, предназначенный для ежедневной домашней молитвы, совершаемой по часам...Перед вами Часослов, предназначенный для ежедневной домашней молитвы, совершаемой по часам. Целью создания данного Часослова является стремление вернуть частное моление к его соборным основаниям. Мы веруем в соборную, а не частную Церковь, и спасение получаем не индивидуально и частным образом, а соборно, через Церковь как собрание, а значит, и домашняя наша молитва не должна быть оторванной от молитвы общественной. Основным принципом церковного богослужебного строя является освящение посредством чинопоследований всех вех суточного круга и всякий день года. Естественно, что последования домашнего Часослова адаптированы для совершения их мирянами, в связи с чем при составлении сборника даже использовались привычные для всех молитвы из молитвослова. Предлагаемый Часослов не призван заменить собою участие в общественном богослужении, но, в то же время, составлен таким образом, что его можно использовать как в частном порядке, индивидуально, так и при общем молитвенном собрании верующих в часовне или храме.

иерей Вадим Коржевский

Понедельник, 20 мая 2024 г.
Молитва после сна (04:59-09:00)

Молитва после сна

Время совершения: 04:59-09:00

Просну́вшись и встав от одра́, начина́й свое́ моле́ние так:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во гробе́х живо́т дарова́в (3 раза).

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва св. Макария Великого

От сна воста́в, у́треннюю песнь приношу́ Ти, Спа́се, и, припа́дая, вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею и лежа́щаго мя в ле́ности, ускори́в, возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Кто совершает утреню самостоятельно (вне храма), то здесь сразу читает «Сла́ва в вы́шних Бо́гу» и далее по чину (см. Утреня).

Если нет времени на совершение утрени, то вместо неё совершается 1-ый час, начиная сразу с «Приидите, поклонимся...» (см. Час первый).

Кто собирается на утреню в храм, читает эту молитву:

Молитва на выход в храм

Сла́ва Тебе́, Царю́, Бо́же Вседержи́телю, И́же Боже́ственным Твои́м и Человеколю́бным Про́мыслом сподо́бил мя еси́, гре́шнаго и недосто́йнаго, от сна воста́ти и получи́ти вход свята́го до́му Твоего́. Приими́, Го́споди, и глас моле́ния моего́, я́коже святы́х и у́мных Твои́х сил, и благоволи́ се́рдцем чи́стым и ду́хом смире́нным приноси́тися Тебе́ хвале́ от скве́рных усте́н мои́х, я́ко да и аз о́бщник бу́ду му́дрым де́вам, со све́тлою свеще́ю души́ моея́, и сла́влю Тя, во Отце́ и Ду́се сла́вимаго Бо́га Сло́ва, ами́нь.

Утреня (05:00-09:00)

Утреня

Время совершения: 05:00-09:00

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Псало́м 62

Бо́же, Бо́же мой! К Тебе́ у́тренюю; возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́ в земли́ пу́сте, и непрохо́дне, и безво́дне! Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́: я́ко лу́чше ми́лость Твоя́ па́че живо́т. Устне́ мои́ похвали́те Тя; та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти, да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя: я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Пе́сни Тро́ичны, глас 2

Вы́шния си́лы подража́юще на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, предста́тельствы Безпло́тных Твои́х, поми́луй нас.

Слава Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Несозда́нное Естество́, всех Зижди́телю, / устне́ на́ша отве́рзи, я́ко да возвести́м хвалу́ Твою́, вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х, поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Моли́тва ко Пресвято́й Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, яко, мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния, не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и, в неча́янии лежа́щаго, воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалмы́ из Псалти́ри

(по одной Славе в день - совершается сидя) Пс.21-23 Если нет времени или возможности, то этот отдел псалмопения пропускается.

Стихословия перед чтением Псалтири:

Го́споди, поми́луй.  (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалти́рь

Псалом 21
1 В коне́ц, о заступле́нии у́треннем, псало́м Дави́ду.
2 Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя́ еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х.
3 Бо́же мо́й, воззову́ во дни́, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне́.
4 Ты́ же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева.
5 На Тя́ упова́ша отцы́ на́ши: упова́ша, и изба́вил еси́ я́:
6 к Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася: на Тя́ упова́ша, и не постыде́шася.
7 А́з же е́смь че́рвь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люди́й.
8 Вси́ ви́дящии мя́ поруга́шамися, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю:
9 упова́ на Го́спода, да изба́вит его́, да спасе́т его́, я́ко хо́щет его́.
10 Я́ко Ты́ еси́ исто́ргий мя́ из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́.
11 К Тебе́ приве́ржен е́смь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бо́г мо́й еси́ Ты́.
12 Да не отсту́пиши от мене́, я́ко ско́рбь бли́з, я́ко не́сть помога́яй ми́.
13 Обыдо́ша мя́ телцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя́:
14 отверзо́ша на мя́ уста́ своя́, я́ко ле́в восхища́яй и рыка́яй.
15 Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся́ ко́сти моя́: бы́сть се́рдце мое́ я́ко во́ск та́яй посреде́ чре́ва моего́.
16 И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мо́й прильпе́ горта́ни моему́, и в пе́рсть сме́рти све́л мя́ еси́.
17 Я́ко обыдо́ша мя́ пси́ мно́зи, со́нм лука́вых одержа́ша мя́: ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́.
18 Исчето́ша вся́ ко́сти моя́: ти́и же смотри́ша и презре́ша мя́.
19 Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий.
20 Ты́ же, Го́споди, не удали́ по́мощь твою́ от мене́: на заступле́ние мое́ вонми́.
21 Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́.
22 Спаси́ мя от у́ст льво́вых, и от ро́г единоро́жь смире́ние мое́.
23 Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя́.
24 Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все́ се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все́ се́мя Изра́илево:
25 я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя́.
26 От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́: моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́.
27 Ядя́т убо́зии, и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́: жива́ бу́дут сердца́ и́х в ве́к ве́ка.
28 Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси́ концы́ земли́, и покло́нятся пред Ни́м вся́ оте́чествия язы́к:
29 я́ко Госпо́дне е́сть ца́рствие, и То́й облада́ет язы́ки.
30 Ядо́ша и поклони́шася вси́ ту́чнии земли́: пред Ни́м припаду́т вси́ низходя́щии в зе́млю: и душа́ моя́ тому́ живе́т.
31 И се́мя мое́ порабо́тает Ему́: возвести́т Го́сподеви ро́д гряду́щий:
32 и возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.
Псалом 22
Псало́м Дави́ду.
1 Госпо́дь пасе́т мя́, и ничто́же мя́ лиши́т.
2 На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя.
3 Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́.
4 А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко Ты́ со мно́ю еси́: же́зл Тво́й и па́лица Твоя́, та́ мя́ уте́шиста.
5 Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне́: ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна.
6 И ми́лость Твоя́ пожене́т мя́ вся́ дни́ живота́ моего́, и е́же всели́тимися в до́м Госпо́день в долготу́ дни́й.
Псалом 23
Псало́м Дави́ду, еди́ныя от суббо́т.
1 Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси́ живу́щии на не́й.
2 То́й на моря́х основа́л ю́ е́сть и на река́х угото́вал ю́ е́сть.
3 Кто́ взы́дет на го́ру Госпо́дню? Или́ кто́ ста́нет на ме́сте святе́м Его́?
4 Непови́нен рука́ма и чи́ст се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́ и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́:
5 се́й прии́мет благослове́ние от Го́спода и ми́лостыню от Бо́га Спа́са своего́.
6 Се́й ро́д и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля.
7 Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная: и вни́дет Ца́рь сла́вы.
8 Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни.
9 Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная: и вни́дет Ца́рь сла́вы.
10 Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь си́л, То́й е́сть Ца́рь сла́вы.

По окончании стихословия псалмов:

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Моли́тва св. Мака́рия Вели́кого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в, прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ Ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Чтение Евангелия (совершается сидя): (Ин.4:46-54).

Моли́тва перед чте́нием Ева́нгелия

Бо́же мой, просвети́ мя све́том богоразу́мия Твоего́ и отве́рзи мы́сленныя о́чи се́рдца моего́, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние.

От Иоа́нна

Глава 4
46 Прии́де же па́ки Иису́с в Ка́ну Галиле́йскую, иде́же претвори́ во́ду в вино́. И бе́ не́кий царе́в му́ж, его́же сы́н боля́ше в Капернау́ме.
47 Се́й слы́шав, я́ко Иису́с прии́де от Иуде́и в Галиле́ю, и́де к Нему́ и моля́ше Его́, да сни́дет и исцели́т сы́на его́: име́яше бо умре́ти.
48 Рече́ у́бо Иису́с к нему́: а́ще зна́мений и чуде́с не ви́дите, не и́мате ве́ровати.
49 Глаго́ла к Нему́ царе́в му́ж: Го́споди, сни́ди, пре́жде да́же не у́мрет отроча́ мое́.
50 Глаго́ла ему́ Иису́с: иди́, сы́н тво́й жи́в е́сть. И ве́рова челове́к словеси́, е́же рече́ ему́ Иису́с, и идя́ше.
51 А́бие же входя́щу ему́, [се́,] раби́ его́ срето́ша его́, и возвести́ша [ему́], глаго́люще, я́ко сы́н тво́й жи́в е́сть.
52 Вопроша́ше у́бо от ни́х о ча́се, в кото́рый легча́е ему́ бы́сть, и ре́ша ему́, я́ко вчера́ в ча́с седмы́й оста́ви его́ о́гнь.
53 Разуме́ же оте́ц, я́ко то́й бе́ ча́с, в о́ньже рече́ ему́ Иису́с, я́ко сы́н тво́й жи́в е́сть: и ве́рова са́м и ве́сь до́м его́.
54 Сие́ па́ки второ́е знаме́ние сотвори́ Иису́с, прише́д от Иуде́и в Галиле́ю.

По окончании Чтения:

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и, по мно́жеству щедро́т Твои́х, очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́ и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́, Еди́ному, согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом - и очи́щуся; омы́еши мя - и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие: возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу - дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Библе́йские пе́сни

Песня 1

На 12: Пое́м Го́сподеви, славно бо просла́вися; коня́ и всадника вве́рже в мо́ре.
Припев: Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.
Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние. Сей - мой Бог, и просла́влю Его, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его.
Припев: Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.
На 10: Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь - и́мя Ему. Колесни́цы фарао́новы и си́лу его вве́рже в мо́ре.
Припев: Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.
Пучи́ною покры́ их, погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень.
Припев: Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.
На 8: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии и князе́й Моави́тских, прия́т их тре́пет, раста́яша вси, живу́щии в Ханаа́не.
Припев: Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.
Нападе́т на них страх и тре́пет, вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.
Припев: Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.
На 6: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.
Припев: Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.
Соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, ю́же угото́васте ру́це Твои́.
Припев: Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.
На 4: Госпо́дь ца́рствуяй ве́ки и на век, и еще́.
Припев: Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.
Егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре, сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.
Сла́ва Отцу,́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песня 8

На 12: Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, а́нгели Госпо́дни, небеса́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 10: Благослови́те, во́ды вся, я́же превыше небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 8: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, сы́нове челове́честии, да благослови́т Израиль, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 6: Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
На 4: Благослови́те, Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода.
Припев: Го́спода по́йте, дела, и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Благослови́те, апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода.
Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песня 9

Пресвято́й Богоро́дицы

Вели́чит душа́ Моя Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Припев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.
Я́ко призре́ на смире́ние Ра́бы Своея́, се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
Припев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.
Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.
Припев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.
Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.
Припев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.
Низложи́ си́льныя со престо́л и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпусти́ тщи.
Припев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.
Восприя́т Изра́иля, о́трока Своего́, помяну́ти милости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его, да́же до ве́ка.
Припев: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех велича́ем.

Св. Заха́рии

На 12: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
И воздви́же рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 10: Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́: спа́сение от враг на́ших и из руки́ всех, ненави́дящих нас.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти заве́т святы́й Свой.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 6: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ во оставле́ние грех их, милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
На 4: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.
Припев: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́рен.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва по оконча́нии Библе́йских пе́сней

Бо́же, Бо́же наш, у́мныя и слове́сныя соста́вивый си́лы Твое́ю во́лею! Молю́ Тя: приими́ мое́, по си́ле, славосло́вие, со все́ми созда́нии Твои́ми, и бога́тыми Твоея́ бла́гости возда́ждь дарова́ньми. Я́ко Тебе́ преклоня́ется вся́кое коле́но небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних, и вся́кое дыха́ние и созда́ние пое́т непостижи́мую Твою́ сла́ву: Еди́н бо еси́ Бог, И́стинный и Многоми́лостивый.

Псало́м 148

Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Хвали́те Его́, вси ангели Его́, хвали́те Его́, вся си́лы Его́. Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́, Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́ - и бы́ша, Той повеле́ - и созда́шася. Поста́ви я в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́ - и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́: ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́.

Псало́м 149

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву: хвале́ние Его в це́ркви преподо́бных. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их, сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными, сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Псало́м 150

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Славосло́вие у́треннее

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хвалю́ Тя, благословлю́ Тя, кла́няюся Тебе, славосло́влю Тя, благодарю́ Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Боже О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше! Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй мя. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву мою́; Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй мя. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят, Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися мне. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно, и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на мя, я́коже упова́ю на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва преподобному Нилу Сорскому

О, преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче Ни́ле, Богому́дрый наста́вниче и учи́телю наш! Ты любве́ ра́ди Бо́жия от мирски́х смуще́ний удаля́яся, в непрохо́дней пусты́ни и в де́брех всели́тися изво́лил еси́, и я́ко лоза́ благопло́дна, ча́да пусты́ни умно́жив, сло́вом, писа́нием и житие́м о́браз вся́кия и́ноческия доброде́тели яви́лся еси́; и я́ко а́нгел во пло́ти пожи́в на земли́, ны́не в селе́ниих Небе́сных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, водворя́ешися, и с ли́ки святы́х Бо́гу предстоя́, Тому́ хвалы́ и славосло́вия непреста́нно прино́сиши. Мо́лим тя, Богоблаже́нне, наста́ви и нас, под кро́вом твои́м жи́тельствующих, непреткнове́нно по стопа́м твои́м ходи́ти и Го́спода Бо́га всем се́рдцем свои́м люби́ти, Того́ еди́наго вожделе́ти и о Том еди́ном помышля́ти, му́жественно же и благоиску́сно проти́ву до́лу влеку́щих по́мыслов и прило́гов вра́жиих пра́тися и ты́я всегда́ побежда́ти; вся́кую же тесноту́ мона́шескаго жития́ возлюби́ти и кра́сная ми́ра сего́, любве́ ра́ди Христо́вы, возненави́дети помози́ нам; вся́ку же доброде́тель, в не́йже сам потруди́лся еси́, в сердца́х на́ших насади́ти нам посо́бствуй. Моли́ Христа́ Бо́га, да и всем правосла́вным христиа́ном, в ми́ре живу́щим, просвети́т ум и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию, утверди́т я́ в ве́ре и благоче́стии и в де́лании за́поведей Свои́х, сохрани́т же от ле́сти ми́ра сего́, и оставле́ние грехо́в да́рует всем христиа́ном, та́же и вся потре́бная ко вре́менному житию́ всем приложит. Да та́ко вси христиа́не, в пусты́ни и в ми́ре жи́тельствующии, ти́хое и безмо́лвное житие́ поживу́т во вся́ком благоче́стии и че́стности, и Христа́ усты́ и се́рдцем просла́вят, ку́пно со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва к А́нгелу Храни́телю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни! Не оста́ви мене́, гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́. Укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и на́стави мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла! Вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́. Покры́й мя в настоя́щий день и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду: да утверди́т мя в стра́се Свое́м и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Моли́тва к свято́му, имя кото́рого но́сишь

Моли́ Бо́га о мне́, святы́й уго́дниче Бо́жий (имярек), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Помя́нник

Помяни́, Го́споди Иисусе Христе́, Бо́же на́ш, ми́лости и щедро́ты Твоя́, от ве́ка сущия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие, и сме́рть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя́ ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесную Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ все́м се́рдцем призыва́ющих Тя́. Приклони́ ухо Твое́ и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся́ лю́ди Твоя́ принося́щаго.

И, в пе́рвых, помяни́ Це́рковь Твою́ Святую Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ Честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́ и непреобори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Духа обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м, во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Святе́йшаго Патриа́рха Кирилла, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и ве́сь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ па́сти слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами и́х поми́луй и спаси́ мя́, гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имярек), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́телей мои́х (имярек), бра́тию и сестры́, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся́ бли́жняя ро́да моего́, и дру́ги (имярек), и да́руй и́м ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́, и вдови́цы, и сущия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же - в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отступник и от еретико́в сущия рабы́ Твоя́, и помяни́ их, посети́, укрепи́, уте́ши и вско́ре, си́лою Твое́ю, осла́бу, свобо́ду и изба́ву и́м пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в службу, путеше́ствующия и вся́ правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй, и́хже а́з безумием мои́м соблазни́х и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злы́м и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

Здесь вы можете добавить сугубые молитвы на потребу своей души

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся!

Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Молитвы утренней трапезы (05:15-09:00)

Молитвы утренней трапезы

Время совершения: 05:15-09:00

Перед утренней трапезой

О́чи всех на Тя, Го́споди, упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении: отверза́еши Ты ще́друю ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Благослови́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

По окончании трапезы

Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ! Не лиши́ нас и Небе́снаго Твоего́ Ца́рствия, но, я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ и к нам и спаси́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)  Благослови́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Час первый (07:00-09:00)

Час первый

Время совершения: 07:00-09:00

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 89 

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. (Поклон)

Стих 1: Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

Припев: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. (Поклон)

Стих 2: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

Припев: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. (Поклон)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь

В понедельник, Небесных чинов Бесплотных
Тропарь, глас 4:

Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы недостойнии,/ да вашими молитвами оградите нас/ кровом крил невещественныя вашея славы,/ сохраняюще нас, припадающих прилежно и вопиющих:/ от бед избавите нас,// яко чиноначальницы вышних Сил.

Тропарь воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, глас 8
Креста́ Твоего́ о́браз ны́не па́че со́лнца возсия́,/ его́же от горы́ святы́я да́же до ло́бнаго ме́ста просте́рл еси́/ и в нем Твою́, Спа́се, кре́пость уясни́л еси́,/ сим укрепля́я нас,/ и спаса́й вы́ну в ми́ре// моли́твами Богоро́дицы, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

 Ещё тропари 

Тропарь преподобному Нилу Сорскому, глас 4

Удали́вся бе́гая, дави́дски, ми́ра,/ и вся, я́же в нем, я́ко уме́ты, вмени́в,/ и, в ме́сте безмо́лвне всели́вся,/ духо́вныя ра́дости испо́лнился еси́, о́тче наш Ни́ле,/ и, еди́ному Бо́гу изво́лив служи́ти,/ процве́л еси́, я́ко фи́никс,/ и, я́ко лоза́ благопло́дна,/ умно́жил еси́ ча́да пусты́ни./ Тем благода́рственно вопие́м:/ сла́ва Укре́пльшему тя в по́двиге пустынножи́тельства;/ сла́ва Избра́вшему тя в Росси́и отше́льником уставополо́жника изря́дна;// сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.

Тропарь преподобному Нилу Мироточивому, Афонскому, глас 1
Мона́шествовав богоуго́дно в Горе́ Афо́нстей,/ в моли́твах и посте́х Бо́га взыска́л еси́/ и стал еси́ прия́телище чи́стое Ду́ха,/ облистава́я ве́рным доброде́телей лучи́,/ и́миже осиява́еши, Ни́ле, вопию́щих тебе́:/ сла́ва просла́вльшему тя Бо́гу,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой», глас 5

Пред свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́ры и́стинныя позна́ние прие́млют/ и ага́рянская наше́ствия отража́ют./ Те́мже и нам, к Тебе припа́дающим,/ грехо́в оставле́ния испроси́,/ по́мыслами благоче́стия сердца́ на́ша просвети́/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́// о спасе́нии душ на́ших.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Любечской», глас 4
Преблагослове́нная Цари́це,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ просла́вльшая град Лю́беч/ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго рожде́нием/ и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нием,/ мо́лим Тя, Всеблага́я:/ моли́ за ны ро́ждшагося от Тебе́ Царя́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ и Ма́терним Твои́м к Нему́ предста́тельством/ изба́ви нас от вся́каго зла,/ неду́ги на́ша исцели́, печа́ли на́ша утоли́/ и насле́дники яви́ нас Ца́рствия Небе́снаго,// я́ко Милосе́рдна.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо? - я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце пра́вды; Рай? - я́ко прозябла́ еси́ Цвет нетле́ния; Де́ву? - я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна; Чи́стую Ма́терь? - я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Чтение Евангелия (совершается сидя): (Ин.4:46-54).

Молитва перед чтением Писания

Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

От Иоа́нна

Глава 4
46 Прии́де же па́ки Иису́с в Ка́ну Галиле́йскую, иде́же претвори́ во́ду в вино́. И бе́ не́кий царе́в му́ж, его́же сы́н боля́ше в Капернау́ме.
47 Се́й слы́шав, я́ко Иису́с прии́де от Иуде́и в Галиле́ю, и́де к Нему́ и моля́ше Его́, да сни́дет и исцели́т сы́на его́: име́яше бо умре́ти.
48 Рече́ у́бо Иису́с к нему́: а́ще зна́мений и чуде́с не ви́дите, не и́мате ве́ровати.
49 Глаго́ла к Нему́ царе́в му́ж: Го́споди, сни́ди, пре́жде да́же не у́мрет отроча́ мое́.
50 Глаго́ла ему́ Иису́с: иди́, сы́н тво́й жи́в е́сть. И ве́рова челове́к словеси́, е́же рече́ ему́ Иису́с, и идя́ше.
51 А́бие же входя́щу ему́, [се́,] раби́ его́ срето́ша его́, и возвести́ша [ему́], глаго́люще, я́ко сы́н тво́й жи́в е́сть.
52 Вопроша́ше у́бо от ни́х о ча́се, в кото́рый легча́е ему́ бы́сть, и ре́ша ему́, я́ко вчера́ в ча́с седмы́й оста́ви его́ о́гнь.
53 Разуме́ же оте́ц, я́ко то́й бе́ ча́с, в о́ньже рече́ ему́ Иису́с, я́ко сы́н тво́й жи́в е́сть: и ве́рова са́м и ве́сь до́м его́.
54 Сие́ па́ки второ́е знаме́ние сотвори́ Иису́с, прише́д от Иуде́и в Галиле́ю.

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день - великоле́пие Твое́.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Молитва

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный; и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех Твои́х святы́х. Ами́нь.

Вместочасие (Пятидесятница) (09:00-12:00)

Вместочасие (Пятидесятница)

Время совершения: 09:00-12:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во гробе́х живо́т дарова́в (3 раза).

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м праздничный (избранный)

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, / облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася. / И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. / Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его́?

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся / воскреси́вшаго.

Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́ и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим. / И изве́л еси́ ны от тьмы и се́ни сме́ртныя, / я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся / воскреси́вшаго.

Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь / и окова́нныя Своя́ не уничижи́. / Воста́ я́ко спя Госпо́дь и порази́ враги́ Своя́. / Я́ко о́чи Госпо́дни на упова́ющия на ми́лость Его́, / услы́шати воздыха́ние оков́анных, / разреши́ти сы́ны умерщвле́нных.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся / воскреси́вшаго.

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́ и да бежа́т от лица́ Его́. / Сей День, его́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь. / Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. / Го́споди Бо́же мой, в век испове́мся Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Чтение литургийного Апостола (Деян.6:8-7:5,47-60)

Моли́тва перед чте́нием Писа́ния

Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

Дея́нӥя

Глава 6
8 Стефа́н же испо́лнь ве́ры и си́лы творя́ше зна́мения и чудеса́ ве́лия в лю́дех.
9 Воста́ша же не́цыи от со́нма глаго́лемаго Ливерти́нска и Кирине́йска и Алекса́ндрска, и и́же от Килики́и и Аси́и, стяза́ющеся со Стефа́ном:
10 и не можа́ху противуста́ти прему́дрости и Ду́ху, И́мже глаго́лаше.
11 Тогда́ подусти́ша му́жы глаго́лющыя, я́ко слы́шахом его́ глаго́люща глаго́лы ху́лныя на Моисе́а и на Бо́га.
12 Сподвиго́ша же лю́ди и ста́рцы и кни́жники, и напа́дше восхи́тиша его́ и приведо́ша на со́нмище,
13 поста́виша же свиде́тели ло́жны глаго́лющыя, я́ко челове́к се́й не престае́т глаго́лы ху́лныя глаго́ля на ме́сто свято́е сие́ и зако́н:
14 слы́шахом бо его́ глаго́люща, я́ко Иису́с Назоре́й се́й разори́т ме́сто сие́ и измени́т обы́чаи, я́же предаде́ на́м Моисе́й.
15 И воззре́вше на́нь вси́ седя́щии в со́нмищи, ви́деша лице́ его́ я́ко лице́ А́нгела.
Глава 7
1 Рече́ же архиере́й: а́ще у́бо сия́ та́ко су́ть?
2 О́н же рече́: му́жие бра́тие и отцы́, послу́шайте. Бо́г сла́вы яви́ся отцу́ на́шему Авраа́му су́щу в Месопота́мии, пре́жде да́же не всели́тися ему́ в Харра́нь,
3 и рече́ к нему́: изы́ди от земли́ твоея́ и от ро́да твоего́ и от до́му отца́ твоего́, и прииди́ в зе́млю, ю́же а́ще ти́ покажу́.
4 Тогда́ изше́д от земли́ Халде́йския, всели́ся в Харра́нь: и отту́ду, по уме́ртвии отца́ его́, пресели́ его́ в зе́млю сию́, на не́йже вы́ ны́не живете́,
5 и не даде́ ему́ насле́дия в не́й, ниже́ стопы́ но́гу: и обеща́ да́ти ему́ ю́ во одержа́ние и се́мени его́ по не́м, не су́щу ему́ ча́ду.
47 Соломо́н же созда́ ему́ хра́м.
48 Но Вы́шний не в рукотворе́нных це́рквах живе́т, я́коже проро́к глаго́лет:
49 небо Мне́ престо́л е́сть, земля́ же подно́жие нога́ма Мои́ма: ки́й хра́м сози́ждете Ми́, глаго́лет Госпо́дь, или́ ко́е ме́сто поко́ищу Моему́?
50 Не рука́ ли Моя́ сотвори́ сия́ вся́?
51 Жестоковы́йнии и необре́заннии сердцы́ и ушесы́, вы́ при́сно Ду́ху Свято́му проти́витеся, я́коже отцы́ ва́ши, та́ко и вы́:
52 кого́ от проро́к не изгна́ша отцы́ ва́ши? И уби́ша предвозвести́вшыя о прише́ствии Пра́веднаго, Его́же вы́ ны́не преда́теле и уби́йцы бы́сте,
53 и́же прия́сте зако́н устрое́нием А́нгелским и не сохрани́сте.
54 Слы́шаще же сия́, распыха́хуся сердцы́ свои́ми и скрежета́ху зубы́ на́нь.
55 Стефа́н же сы́й испо́лнь Ду́ха Свя́та, воззре́в на не́бо, ви́де сла́ву Бо́жию и Иису́са стоя́ща о десну́ю Бо́га,
56 и рече́: се́, ви́жу небеса́ отве́рста и Сы́на Челове́ча о десну́ю стоя́ща Бо́га.
57 Возопи́вше же гла́сом ве́лиим, затыка́ху у́шы свои́ и устреми́шася единоду́шно на́нь,
58 и изве́дше вне́ гра́да, ка́мением побива́ху его́: и свиде́телие [сне́мше] ри́зы своя́ положи́ша при ногу́ ю́ноши нарица́емаго Са́вла,
59 и ка́мением побива́ху Стефа́на, моля́щася и глаго́люща: Го́споди Иису́се, приими́ ду́х мо́й.
60 Прекло́нь же коле́на, возопи́ гла́сом ве́лиим: Го́споди, не поста́ви и́м греха́ сего́. И сия́ ре́к у́спе.

 

Тропарь праздника

В понедельник, Небесных чинов Бесплотных
Тропарь, глас 4:

Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы недостойнии,/ да вашими молитвами оградите нас/ кровом крил невещественныя вашея славы,/ сохраняюще нас, припадающих прилежно и вопиющих:/ от бед избавите нас,// яко чиноначальницы вышних Сил.

Тропарь воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, глас 8
Креста́ Твоего́ о́браз ны́не па́че со́лнца возсия́,/ его́же от горы́ святы́я да́же до ло́бнаго ме́ста просте́рл еси́/ и в нем Твою́, Спа́се, кре́пость уясни́л еси́,/ сим укрепля́я нас,/ и спаса́й вы́ну в ми́ре// моли́твами Богоро́дицы, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

 Ещё тропари 

Тропарь преподобному Нилу Сорскому, глас 4

Удали́вся бе́гая, дави́дски, ми́ра,/ и вся, я́же в нем, я́ко уме́ты, вмени́в,/ и, в ме́сте безмо́лвне всели́вся,/ духо́вныя ра́дости испо́лнился еси́, о́тче наш Ни́ле,/ и, еди́ному Бо́гу изво́лив служи́ти,/ процве́л еси́, я́ко фи́никс,/ и, я́ко лоза́ благопло́дна,/ умно́жил еси́ ча́да пусты́ни./ Тем благода́рственно вопие́м:/ сла́ва Укре́пльшему тя в по́двиге пустынножи́тельства;/ сла́ва Избра́вшему тя в Росси́и отше́льником уставополо́жника изря́дна;// сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.

Тропарь преподобному Нилу Мироточивому, Афонскому, глас 1
Мона́шествовав богоуго́дно в Горе́ Афо́нстей,/ в моли́твах и посте́х Бо́га взыска́л еси́/ и стал еси́ прия́телище чи́стое Ду́ха,/ облистава́я ве́рным доброде́телей лучи́,/ и́миже осиява́еши, Ни́ле, вопию́щих тебе́:/ сла́ва просла́вльшему тя Бо́гу,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой», глас 5

Пред свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́ры и́стинныя позна́ние прие́млют/ и ага́рянская наше́ствия отража́ют./ Те́мже и нам, к Тебе припа́дающим,/ грехо́в оставле́ния испроси́,/ по́мыслами благоче́стия сердца́ на́ша просвети́/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́// о спасе́нии душ на́ших.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Любечской», глас 4
Преблагослове́нная Цари́це,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ просла́вльшая град Лю́беч/ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго рожде́нием/ и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нием,/ мо́лим Тя, Всеблага́я:/ моли́ за ны ро́ждшагося от Тебе́ Царя́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ и Ма́терним Твои́м к Нему́ предста́тельством/ изба́ви нас от вся́каго зла,/ неду́ги на́ша исцели́, печа́ли на́ша утоли́/ и насле́дники яви́ нас Ца́рствия Небе́снаго,// я́ко Милосе́рдна.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Вместочасие (Пятидесятница) (12:00-15:00)

Вместочасие (Пятидесятница)

Время совершения: 12:00-15:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во гробе́х живо́т дарова́в (3 раза).

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м праздничный (избранный)

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, / облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася. / И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. / Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его́?

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся / воскреси́вшаго.

Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́ и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим. / И изве́л еси́ ны от тьмы и се́ни сме́ртныя, / я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся / воскреси́вшаго.

Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь / и окова́нныя Своя́ не уничижи́. / Воста́ я́ко спя Госпо́дь и порази́ враги́ Своя́. / Я́ко о́чи Госпо́дни на упова́ющия на ми́лость Его́, / услы́шати воздыха́ние оков́анных, / разреши́ти сы́ны умерщвле́нных.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся / воскреси́вшаго.

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́ и да бежа́т от лица́ Его́. / Сей День, его́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь. / Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. / Го́споди Бо́же мой, в век испове́мся Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Чтение в соответствии с чтением Апостола и Евангелия «МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА» (Свт. Феофан Затворник)

Молитва перед чтением

Моли́твами святаго Феофана, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй мя.

(Рим. 11:13-24; Мф. 11:27-30)

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). О, божественного, о любезного, о сладчайшего Твоего гласа! Пойдемте же все вслед зовущего нас Господа! Но наперед надо восчувствовать, что нам трудно и тяжело восчувствовать, то есть, что у нас грехов много, и грехи эти тяжки. От этого чувства родится потребность искать себе облегчения. Вера укажет тогда нам единственное прибежище в Господе Спасителе, и шаги наши сами собою направятся к Нему.

Душа, возжелавшая избавиться от грехов, знает, что сказать Господу: «возьми бремя от меня тяжкое, греховное, а я возьму иго Твое благое». И бывает так: Господь прощает грехи, а душа начинает ходить в заповедях Его. И заповеди – иго, и грехи – бремя. Но, сличив то и другое, душа находит, что иго заповедей легко, как перо, а бремя грехов тяжело, как гора.

Не убоимся же охотно принять иго Господне благое и бремя Его легкое! Так только, а не иначе, можем обрести покой душам нашим.


По окончании Чтения или при его отсутствии:

Тропарь святого или праздника.

В понедельник, Небесных чинов Бесплотных
Тропарь, глас 4:

Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы недостойнии,/ да вашими молитвами оградите нас/ кровом крил невещественныя вашея славы,/ сохраняюще нас, припадающих прилежно и вопиющих:/ от бед избавите нас,// яко чиноначальницы вышних Сил.

Тропарь воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, глас 8
Креста́ Твоего́ о́браз ны́не па́че со́лнца возсия́,/ его́же от горы́ святы́я да́же до ло́бнаго ме́ста просте́рл еси́/ и в нем Твою́, Спа́се, кре́пость уясни́л еси́,/ сим укрепля́я нас,/ и спаса́й вы́ну в ми́ре// моли́твами Богоро́дицы, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

 Ещё тропари 

Тропарь преподобному Нилу Сорскому, глас 4

Удали́вся бе́гая, дави́дски, ми́ра,/ и вся, я́же в нем, я́ко уме́ты, вмени́в,/ и, в ме́сте безмо́лвне всели́вся,/ духо́вныя ра́дости испо́лнился еси́, о́тче наш Ни́ле,/ и, еди́ному Бо́гу изво́лив служи́ти,/ процве́л еси́, я́ко фи́никс,/ и, я́ко лоза́ благопло́дна,/ умно́жил еси́ ча́да пусты́ни./ Тем благода́рственно вопие́м:/ сла́ва Укре́пльшему тя в по́двиге пустынножи́тельства;/ сла́ва Избра́вшему тя в Росси́и отше́льником уставополо́жника изря́дна;// сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.

Тропарь преподобному Нилу Мироточивому, Афонскому, глас 1
Мона́шествовав богоуго́дно в Горе́ Афо́нстей,/ в моли́твах и посте́х Бо́га взыска́л еси́/ и стал еси́ прия́телище чи́стое Ду́ха,/ облистава́я ве́рным доброде́телей лучи́,/ и́миже осиява́еши, Ни́ле, вопию́щих тебе́:/ сла́ва просла́вльшему тя Бо́гу,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой», глас 5

Пред свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́ры и́стинныя позна́ние прие́млют/ и ага́рянская наше́ствия отража́ют./ Те́мже и нам, к Тебе припа́дающим,/ грехо́в оставле́ния испроси́,/ по́мыслами благоче́стия сердца́ на́ша просвети́/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́// о спасе́нии душ на́ших.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Любечской», глас 4
Преблагослове́нная Цари́це,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ просла́вльшая град Лю́беч/ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго рожде́нием/ и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нием,/ мо́лим Тя, Всеблага́я:/ моли́ за ны ро́ждшагося от Тебе́ Царя́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ и Ма́терним Твои́м к Нему́ предста́тельством/ изба́ви нас от вся́каго зла,/ неду́ги на́ша исцели́, печа́ли на́ша утоли́/ и насле́дники яви́ нас Ца́рствия Небе́снаго,// я́ко Милосе́рдна.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Молитвы дневной трапезы (13:00-15:00)

Молитвы дневной трапезы

Время совершения: 13:00-15:00

Перед дневной трапезой

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)  Благослови́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

По окончании трапезы

Благослове́н Бог, ми́луяй и пита́яй нас от ю́ности на́шея, дая́й пи́щу вся́кой пло́ти. Испо́лни ра́дости и весе́лия сердца́ на́ша; да, всегда́ вся́кое дово́льство иму́ще, преизоби́луем во вся́кое де́ло благо́е, во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́мже Тебе́ сла́ва подоба́ет, держа́ва, честь и поклоне́ние, со Святы́м Ду́хом, во ве́ки. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́, Святы́й, сла́ва Тебе́, Царю́, я́ко дал еси́ нам бра́шна в весе́лие! Испо́лни нас и Ду́ха Свята́го, да обря́щемся пред Тобо́ю благоуго́дни и непосты́дни, егда́ возда́си кому́ждо по дело́м его́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Благослови́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Вместочасие (Пятидесятница) (15:00-18:00)

Вместочасие (Пятидесятница)

Время совершения: 15:00-18:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во гробе́х живо́т дарова́в. (3 раза) 

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м праздничный (избранный)

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, / облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася. / И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. / Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его́?

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся / воскреси́вшаго.

Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́ и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим. / И изве́л еси́ ны от тьмы и се́ни сме́ртныя, / я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся / воскреси́вшаго.

Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь / и окова́нныя Своя́ не уничижи́. / Воста́ я́ко спя Госпо́дь и порази́ враги́ Своя́. / Я́ко о́чи Госпо́дни на упова́ющия на ми́лость Его́, / услы́шати воздыха́ние оков́анных, / разреши́ти сы́ны умерщвле́нных.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся / воскреси́вшаго.

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́ и да бежа́т от лица́ Его́. / Сей День, его́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь. / Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. / Го́споди Бо́же мой, в век испове́мся Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

 Чтение «жития» празднуемого святого

Молитва перед чтением

Моли́твами свята́го имяре́к, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, поми́луй мя.

Чтение. Краткие жития святых

Святой мученик Акакий, живший в III столетии, родился в Каппадокии и был сотником Мартисийского полка при военачальнике Фирме. Когда по приказу императора Максимиана Галерия (305–311) началось гонение на христиан. Фирм начал поочередно допрашивать своих воинов о вере. Тогда святой Акакий твердо и открыто исповедал себя христианином. Видя непреклонность святого Акакия, Фирм послал его к высшему военачальнику Вивиану. Вивиан предал святого жестоким мукам. После пыток его заключили в тяжкие оковы и посадили в темницу. Немного спустя мученика вместе с другими узниками повели в Византию к правителю. Сопровождавшие их воины шли быстро, не оказывая узникам милосердия, и святой Акакий изнемогал на пути от ран, тяжких оков, голода и жажды. Когда же наконец остановились на ночлег, святой Акакий вознес Богу благодарение за то, что сподобился страдать за Его Святое Имя. Во время молитвы святой услышал голос с неба: "Мужайся, Акакий, и крепись!" Этот голос слышали и другие узники, многие из которых уверовали во Христа и просили святого наставить их и утвердить в христианской вере.

В Византии святого мученика поместили в тяжкое заключение, другим же узникам предоставили более легкие условия. Ночью узники увидели, как к святому Акакию явились светлые юноши и служили ему, омывая его раны и принося пищу. Через семь дней Вивиан вновь призвал святого Акакия и был поражен его цветущим видом. Заподозрив, что темничный страж за деньги давал узнику послабление и пищу, он призвал стража для строгого допроса. Не поверив его ответам, Вивиан подверг сторожа избиению. Тогда святой Акакий сам ответил Вивиану: "Крепость и сила мне даны от Господа Иисуса Христа, Который исцелил мои раны". Вивиан в бешеном гневе велел бить мученика по лицу и сокрушить ему зубы за непрошеные речи. Стремясь еще более увеличить и продолжить мучения святого Акакия, Вивиан отослал его к правителю Флаккину с письмом. Но, прочитав письмо, Флаккин возмутился, что Вивиан так долго и жестоко мучил воина, имевшего почетное звание центуриона, и приказал без промедления обезглавить мученика. На месте казни святой Акакий возвел очи к небесам, воздав Богу благодарение за то, что сподобился принять за Него мученическую кончину, потом со спокойной радостью преклонил голову под меч. Это произошло в 303 году. При Константине Великом мощи святого мученика Акакия покоились в Константинополе в храме, построенном в его честь, впоследствии они были перенесены в Калабрию, в город Сцилляцию. Святой мученик Акакий особенно помогает обращающимся к нему с молитвой в борьбе с плотью, что испытал на себе святой Епифаний, ученик святого Андрея юродивого.

 Ещё жития 

Краткое житие преподобного Нила Сорского

Родился в 1433 г. Монашеский постриг принял в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре. Прожив некоторое время под руководством опытного старца Паисия Ярославова, святой отправился в паломничество по святым местам Востока. Несколько лет он прожил на Святой Горе Афон, изучая творения святых отцов, воспринимая их умом и сердцем и превращая их в практическое руководство в своей жизни.

После возвращения в Кирилло-Белозерский монастырь преподобный не остался жить в нем. Но, желая еще больших подвигов, построив себе келлию, святой поселился в 15 верстах от монастыря на реке Соре. Вскоре, видя его строгую подвижническую жизнь, начали приходить к нему другие иноки. Так возник монастырь. Но устав в новом монастыре преподобный Нил ввел не общежительный, а новый для Руси – скитский, по образу Афонских скитов.

Преподобный отличался крайней нестяжательностью. При скитском образе жизни преподобный Нил исключал монастырское землевладение, считал, что иноки должны жить только трудами своих рук. Сам же он был для братии образцом трудолюбия и нестяжания.

Преподобный Нил известен не только как основоположник на Руси скитского жития и великий подвижник, но и как духовный писатель. Составив устав на основании творений святых отцов, преподобный более всего обращает внимание иноков на умное делание, под которым также подразумевает глубокую молитвенность и духовное подвижничество.

Преподобный Нил мирно скончался 7 мая 1508 г. Будучи глубоко смиренным, он завещал братии после смерти бросить тело его в лесу на съедение зверям и предать погребению без почестей.

Полное житие преподобного Нила Сорского

Преподобный Нил Сорский происходил из дворянского рода Майковых, родился в 1433 году. Начало иноческой жизни положил в Кирилло-Белозерской обители, где пользовался советами мудрого и строгого старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Троице-Сергиева монастыря. Спустя несколько времени он вместе с учеником своим и сотрудником монахом Иннокентием отправился в паломничество по святым местам восточным. Несколько лет провел он на Афонской Горе и в монастырях константинопольских, изучая все виды монашеского подвижничества, в особенности – неизвестный ему дотоле вид скитского жития. Главным образом он везде старался вникнуть в смысл и дух так называемого умного иноческого делания, внутреннего самоиспытания, все применяя к себе, к собственной духовной жизни. Внимательно св. Нил изучал и опытом проходил наставления богомудрых древних отцов Антония Великого, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Варсонофия, Иоанна Лествичника, аввы Дорофея, Максима Исповедника, Исихия, Симеона Нового Богослова, Петра Дамаскина, Григория, Нила и Филофея Синайских. И, возлюбив скитский образ жизни, пребывая еще на Афоне, у него явилась мысль и по возвращении на родину начать этот новый, по образу восточных подвижников, вид жизни для иноков. До него на Руси было два вида иночества: общежительный и отшельнический. Нил положил начало третьему – среднему пути подвижничества: иноки селились один от другого на таком расстоянии, чтобы можно было только слышать голос друг друга, а подвизались каждый особо. Возвратясь на Русь в Белозерский монастырь, преподобный Нил уже не остался жить в нем, ибо слишком глубоко запала в душу его любовь к уединению. Сначала срубил себе келлию невдалеке от монастыря; потом отошел за 15 верст, где обрел свою Палестину в дикой глуши Вологодской земли на берегу безвестной реки Сорки. Там водрузив крест, поставил сперва часовню и уединенную келлию, и при ней ископал кладезь, а когда собралось к нему для сожития несколько братии, то построил деревянную церковь Сретения Господня. Таким образом составился первый русский скит с новым в то время уставом, заимствованным Нилом на Афоне.

Как для себя, так и для учеников своих преподобный Нил поставил правилом не общежительное житие, а строгое скитское. При построении храма надлежало сделать на болотистой почве высокую насыпь, тем более, что под церковью назначалась братская усыпальница. Руками богомудрого старца и живших при нем скитников насыпан был высокий холм для храма и усыпальницы. Келлии поставлены на возвышении: каждая от другой и от храма на расстоянии брошенного камня. Скитники собирались в храм свой, по примеру восточных, только по субботам, воскресеньям и праздникам, в прочие дни каждый молился и трудился в своей келлии. Всенощная скитская продолжалась всю ночь в полном смысле слова: за каждой кафизмой предлагалось по три и четыре чтения из отцов. Во время литургии пели только Трисвятую песнь, Аллилуия, Херувимскую и Достойно; все прочее читалось протяжно, на распев. В субботу приходили в братскую усыпальницу, где совершалась панихида за упокой усопших. В завещании ученикам преподобный Нил так изображает внешнюю сторону скитского жития: а) пропитание снискивать трудами рук, но не заниматься даже земледелием, так как оно по сложности своей неприлично отшельнику; б) только в случае болезни или крайней нужды принимать милостыню, но не ту, которая могла бы служить кому в огорчение; в) не выходить из скита; г) в церкви не иметь никаких украшений из серебра, даже и для священных сосудов, а все должно быть просто; д) здоровые и молодые должны утомлять тело постом, жаждою и трудом, а старцам и слабым дозволяется успокоение в известной мере; е) женщинам отнюдь не входить в скит. Не многосложны правила для наружной жизни. Но преимущественный труд и подвиг скитского жития состоит во внутреннем подвижничестве, строгом наблюдении над состояниями души, в очищении ее молитвами и богомыслием. И главным подвигом иноков была борьба со своими помыслами и страстями, в результате чего в душе рождается мир, в уме – ясность, в сердце – сокрушение и любовь. Сие-то подвижничество преподобный Нил изображает довольно подробно в завещании для учеников своих и в обширном сочинении: «Предание о жительстве от святых отец учеником своим», или скитском уставе, где излагает ступени этого спасительного мысленного делания. Первая ступень – отречение от мира, в частности, от всяких мирских развлечений; вторая – непрестанная молитва, сопровождаемая памятью о смерти. Отличительная особенность сего «Предания», или Устава преподобного Нила Сорского, от всех других уставов, писанных основателями монастырей, состоит именно в том, что все внимание преподобный Нил сосредотачивает на внутренней духовной жизни во Христе, на чисто духовном воспитании человека-христианина.

Преподобный Нил при скитническом образе жизни исключал монастырское земледелие, считал, что иноки должны жить только трудом своих рук. Сам он был для братии образцом трудолюбия и отличался крайней нестяжательностью.

Продолжая изучать Священное Писание и творения святых отцов, преподобный Нил устроял жизнь обители по заповедям Божиим и советам святых. Прежде, чем приступить к какому-либо делу, он соотносил это дело с поучениями святых отцов. В письме к своему сподвижнику Иннокентию он писал: «Живя наедине, занимаюсь испытанием духовных писаний: прежде всего испытываю заповеди Господни и истолкования, и предания апостольские, потом жития и наставления святых отцов. О всем том размышляю, и что, по рассуждению моему, нахожу богоугодного и полезного для души моей, переписываю для себя. В этом жизнь моя и дыхание. В немощи моей и лени возложил упование на Бога и Пречистую Богородицу. Если что случается мне предпринимать и если не нахожу того в Писании, на время отлагаю в сторону, пока не найду. По своей воле и по своему рассуждению не смею предпринимать что-нибудь. Живешь ли отшельнически или в общежитии, внимай Святому Писанию и следуй по стопам отцов или повинуйся тому, кто известен тебе как муж духовный в слове, и жизни, и рассуждении. Святое Писание жестоко лишь для того, кто не хочет смириться страхом Божиим и отступить от земных помышлений, а желает жить по своей страстной воле. Иные не хотят смиренно испытывать Священное Писание, не хотят даже слышать о том, как следует жить, как будто Писание не для нас писано, не должно быть выполняемо в наше время. Истинным же подвижникам и в нынешние, и во все века слова Господни всегда будут словами чистыми, как очищенное серебро; заповеди Господни для них дороже золота и камней драгоценных, слаще меда и сота». Об этом же он писал и в другом письме: «Аз убо не творю без свидетельства Божественных Писаний... О себе же не смею творити, понеже невежда и поселянин есмь». Начитанность преподобного Нила в творениях святых отцов была так велика, что он цитировал их наизусть.

Слава блаженного Нила воссияла гораздо далее стен русских обителей. Его знали и уважали русские иерархи. Когда в Новгороде открылась ересь жидовствующих и всюду распространены были ожидания кончины мира, в 1492 году архиепископ Новгородский Геннадий просил Иоасафа, архиепископа Ростовского, посоветоваться между прочим с преподобным Нилом, как он думает о сих ожиданиях: «да что бы еси послал по Паисия (Ярославова), да по Нила, да с ними бы еси о том посоветовал: прейдут три лета, кончается седьмая тысяча и проч...» В 1490 году составился против ереси жидовствующих собор: старцы Паисий и Нил приглашены были в Москву на собор. По летописям и актам известно, что в 1503 году был еще «собор на Москве». Блаженный Нил присутствовал и на сем соборе. Замечательно, что этим строгим отшельником внесено было в соборные рассуждения предложение освободить монастыри от управления вотчинами, то есть населенными имениями. Вопрос этот поднял жаркие рассуждения. Волоколамский игумен Иосиф, столько известный в древней духовноотеческой литературе своими трудами, защищал имения монастырские, приводя свидетельства прп. Феодосия, общего жития начальника, прп. Афанасия Афонского и настоятелей других обителей, которые владели селами. А блаженный Нил, предлагая, чтобы у монастырей сел не было, требовал, «чтобы жили бы чернецы по пустыням, а кормились бы рукоделием». К мнению Нила пристали многие иноки Кирилло-Белозерские и даже некоторые из других монастырей. Однако же по их воле не состоялось. После смерти преподобного Нила мысль его долго жила в умах учеников его. Один из них, князь Вассиан Косой, сильно поборал, «еже бы у монастырей не было сел, и с ним другие старцы, с ними ж святогорцы», в числе которых был преподобный Максим Грек, даже пострадавший за это впоследствии от митрополита Даниила, хотя виной гонения была вымышленная на него ересь.

Но главное в житии преподобного Нила – это то, что он до смерти остался верен своему уставу, олицетворяя его начала не только в общественных вопросах, каков вопрос о монастырских имениях, но и в своей собственной жизни и подвигах.

Еще значительно ранее своей смерти преподобный Нил, посылая Иннокентия в пределы вологодские на реку Нурму для учреждения обители и предсказывая ей процветание общежитием, насчет своей скитской пустыни заметил: «Здесь же как было при жизни моей, так пусть будет и по смерти: братия пусть живут поодиночке каждый в своей келлии». Эти слова сохранились как завещание и были исполняемы по смерти блаженного Нила.

Умирая, преподобный Нил оставил следующее завещание ученикам своим: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Завещаю яже о себе, моим присным господам и братиям, яже суть моего нрава. Молю вас, повергните мое тело в пустыни, да изъядят е звери и птицы: понеже согрешило есть Богу много и недостойно есть погребения. Аще ли сице не сотворите, то, ископавши ров на месте, идеже живем, со всяким безчестием погребите мя. Бойтеся же слова, еже Великий Арсений завеща учеником своим, глаголя: на суде стану с вами, еще кому дадите тело мое. Тщание бо и мне было то, елико по силе моей, да не сподоблен буду чести и славы века сего некоторыя, якоже в житии сем, тако и по смерти моей. Молю же всех, да помолятся о души моей грешней, и прощения прошу от всех и от мене прощение да будет, Бог да простит всех нас».

Со стороны блаженного Нила это завещание служит выражением глубочайшего его смирения перед Богом и людьми, которое достойно бы изобразить словами пророка Давида: смирихся до зела, Господи (Пс.18,107).

Великий старец отошел ко Господу 7 мая 1508 года в третью неделю по Пасхе – святых жен-мироносиц, будучи 75 лет от рождения.

И предсмертное желание великого ревнителя нищеты и смирения исполнилось; обитель его осталась одной из самых малолюдных и бедных на севере России, и святые мощи его почивают под спудом в приделе его имени в убогой деревянной церкви во имя Иоанна Предтечи.

Царь Иоанн Грозный в 1569 году хотел построить каменный храм над гробницей преподобного Нила. Но богоносный ревнитель скитской простоты в сонном видении запретил царю эту постройку. Прошло несколько столетий, и уже в нашем столетии возобновилась мысль о каменной церкви в честь преподобного Нила; но своды ее обрушились над самой ракой основателя обители, причем чудесно спаслись от погибели трое каменщиков, работавшие в церкви.

Дико, мрачно, пустынно место, избранное преподобным Нилом. Речка Сорка чуть струится по болотистой, низкой местности, на которой устроен скит. Там целы еще выкопанные дивным подвижником небольшой пруд и колодезь с весьма вкусной водой, целебной для верующих. Еще цела власяница преподобного Нила: волосья ее колются как иглы.

Святая Церковь впоследствии времени, по указанию свыше, причислила Нила к лику преподобных отцов, и память его положено совершать по церковному месяцеслову 7 мая, в день его блаженного успения. Особенной службы преподобному Нилу не составлено, и торжество в честь и славу имени его совершается по общей Минее. Замечательно предание о священном лике преподобного, написанном на его гробовой доске.

Один богатый человек Московского государства захвачен был татарами и многие годы оставался у них в плену. Сильно скорбел он о своем семействе и призывал себе на помощь угодников Божиих. Однажды ночью явился к нему в тонком сне светолепный старец и велел написать образ преподобного Нила, обещая возвращение на родину. Пробудившись от сна, он хотел спросить, как может это исполнить; но явившийся, как молния, уже скрылся от его взора, ослепленного ярким светом. Пленник начал размышлять сам с собой: кто это преподобный Нил, о котором впервые слышал, и где обретается? Он стал призывать его на помощь, хотя и не ведал его. И вот опять в другую ночь является ему тот же старец и говорит: «В пределах Белозерских Нил, за двенадцать поприщ от Кириллова монастыря». Вскочив с постели, пленник яснее хотел разглядеть лицо явившегося и подробнее его расспросить, но опять столь же быстро стал невидим старец, оставив за собой струю света и благоухания. Тогда уверовал человек, что действительно послал Господь к нему Своего угодника, и молил святого Нила, дабы явил ему яснее лик свой: и в третью ночь является ему преподобный, оставляет у его возглавия начертание своего лика и говорит ему утешительное слово: «Человек Божий, возьми лист сей и иди в Русскую землю».

Едва опомнился утешенный узник и действительно обрел у своего изголовья начертание лика преподобного. Со слезами молил он Господа и Его угодника указать ему путь, чтобы избавиться от руки неверных; и опять был к нему голос: «Иди ночью в степь и увидишь перед собой яркую звезду; последуй за нею и избегнешь агарян». Пленник, укрепляемый верой, дерзновенно ночью пустился в неизмеримую неведомую степь, взяв с собой немного хлеба, и дивная звезда его руководила, по обещанию Нила, доколе не воссияла заря. Тогда услышал он за собой топот коней и крики варваров, ищущих своей добычи; в ужасе пал он на землю, моля Господа о своем сохранении, и Господь осенил его невидимой силой от их взоров, так что они с воплем пронеслись мимо. День и ночь странствовал он по бесприютной степи, и вот подходит к реке глубокой и быстрой, хотя и не широкой, а перевозчика нет, и течение ее – через всю степь. Варвары знали, что нельзя миновать реки, и гнались до ее берега с твердой уверенностью, что поймают своего беглеца. Увидев его издали, устремились на него с дикими воплями и обнаженными мечами; он же, не видя себе ниоткуда спасения, оградился знамением крестным и бросился в реку: быстро понесла его вода вниз по течению, и напрасно стреляли в него с берега агаряне, ибо его охраняла благость Божия. Быстрее их коней мчала его река: они возвратились, почитая его уже утопшим, но река плеском волны выбросила человека на противоположный отлогий берег, оттоле беспрепятственно шел он через степь, питаясь былием травным и непрестанно призывая в молитвах Господа и Его угодника Нила.

Река сия, вероятно, была Донец, которая в то время служила границей от Крымской орды: освобожденный пленник благополучно достиг городов русских. Прежде, чем войти в дом отеческий, он отыскал в Москве иконописца и велел изобразить лик преподобного, с листа ему данного, в меру гробовой доски; потом созвал священников и убогих и, угостив их трапезой, снабдил их обильной милостыней, рассказывая все, как избавил его Господь от плена. Когда же написан был образ преподобного, сделал большое торжество в честь святого Нила и с верным служителем послал честную икону в скит его, снабдив его многими дарами и церковной утварью. Икона сия и доселе лежит на раке, и молитвами преподобного Нила истекают из нее исцеления. Преподобный изображен в одежде схимнической, в благолепном покое посмертного созерцания, начатого им еще на земле. «Преподобный отец наш Нил, Сорский чудотворец, подобием сед, брада аки Кирилла Белозерского, но у сего курчевата; ризы преподобнические, в руках свиток». Такое описание внешности преподобного сохранилось в «Иконописном подлиннике».

Преподобный Нил Сорский считается основателем скитского жития в России во внешнем и внутреннем быту, основой которого было духовное делание, то есть внутренняя созерцательная молитва, непрестанно совершаемая умом в сердце.

О такой сокровенной жизни во Христе о Немже подобает спастися нам (Деян.4,12) ясно учит и слово Божие. Так, Марфа, заботясь об угощении, показала нам пример лишь деятельного служения ближним, в то время как Мария, ее сестра, избравши благую часть и сидя у ног Иисусовых, подала нам образ более богоугодного делания, созерцательного молитвенного предстояния в подражание Ангельских умных существ, которые немолчными устами (лишь умом) славят Сокровенного. И это высшее духовное умное служение в духе и истине приводит к богообщению и напоминает Херувимское богоношение душой Бога Слова.

Такая душа телесно оставила все богатство и стяжания мира, оставила и «прежние нравы, пороки и страсти как душевные, так и телесные и, отвлекая свой ум от всего настоящего и видимого, только будущее, вечное, невидимое созерцает» (прп. Иоанн Кассиан).

Преподобный Нил известен не только как основоположник скитского жития и великий подвижник, но и как духовный писатель. Благодатное предание великого старца, составленное на основании творений святых отцов, как бы поучает с времен русской старины жить жизнью «Святой Руси» и искать прежде всего Царствия Божия и правды Его (Мф.6,33).

И если Св. Писание говорит, что мы здесь странники и пришельцы (Евр.11,13), а потом для нас, после смерти, наступит вечная неизменная жизнь, или блаженная, или исполненная мучений, какую воздаст Господь каждому по делам его, то нам особенно нужно попещись о будущей загробной жизни.

Должно возбуждать совесть к лучшему, сохранить себя от дурной жизни и не мудрствовать по плоти и злобно от преданий лукавых и суетных, которые приходят нам от общего врага и льстеца нашего диавола и нашей лености.

В учении о вере св. отец завещает веровать во Единого Бога в Троице славимого, Отца и Сына и Святаго Духа; Сына Божия исповедовать, что Он Истинный Бог и Совершенный Человек. С великой верой и любовью должно величать и славить Господа, Пречистую Святую Богородицу, всех святых. Прп. Нил в исповедании веры пишет: «Всею моею душею прибегаю ко Святой Соборной Апостольской Церкви; ея учение, которое она приняла от Самого Господа и свв. апостолов, так же постановлением святых седми Вселенских Соборов и Соборов Поместных, и учение святых отцов о православной вере и благочестивой жизни – все это принимаю с великой верой и любовью. Еретические же учения и наставления проклинаю, и да будут нам чужды все еретики...»

Преподобный Нил напоминает заповедь о труде, говоря: «И то осмотрительно, – заповедали нам св. отцы, – что всякий от своих праведных трудов, своего рукоделия и работы должен приобретать себе дневную пищу и все необходимое. Апостол Павел сказал: Кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2Фес.3,10). Приобретение же с вымогательством, собранное трудами других, никак не послужит нам на пользу... Все это и подобное мы должны от себя отгонять как смертоносный яд».

В Уставе скитского жительства, составленном для братии, преподобный Нил более всего обращает внимание иноков на умное делание, под которым также подразумевает глубокую молитвенность и духовное подвижничество. Он с любовью поучает о важности «мысленного делания», то есть богомыслия, созерцания, сердечной молитвы, или внутренней беседы с Господом.

Учение о хранении ума и сердца, об очищении внутреннего человека преподали нам многие святые отцы, как научились они от Самого Господа. Преподобный Нил (в слове первом) указывает степень мысленной борьбы при действии на нас помыслов.

Диавол со своими бесами может смущать своими помыслами (подобно словам, речам, беседам) наши мысли и колебать ум всякого человека. Причем диавол свои внушения заставляет принимать человеку как собственные, как плод якобы своего сознания и мышления.

Разумная же и искусная борьба состоит в том, говорят святые отцы, чтобы отсекать и отгонять от себя дурной помысл, то есть прилог, в самом начале, и непрестанно молиться; ибо кто сумеет противиться первому прилогу помысла, тот, сказано, одним ударом пересечет все последующие действия. Потому что, кто борется разумно, тот отвергается корня зла, то есть лукавого прилога мыслей. Особенно во время молитвы должно стараться сделать свой ум глухим и немым (к предметам посторонним), как сказал прп. Нил Синайский, и иметь сердце безмолвным ко всякому помыслу, даже по-видимому доброму, говорит Исихий Иерусалимский, ибо за бесстрастными помыслами следуют уже страстные, как известно из опыта, и вход в сердце первых бывает причиной входа последних. И поелику, как сказано, что за подобными помыслами следуют и дурные, то и нужно принудить себя не допускать и таких помыслов, о которых мы думаем, что они хороши, а постоянно созерцать глубину своего сердца и говорить: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго! И повторять так должно всегда с усердием, когда стоишь, или сидишь, или лежишь, умом и сердцем, сокращая даже, сколько можно, дыхание, чтобы не так часто дышать, как говорит Симеон Богослов. Григорий Синаит сказал: «Призывай Господа Иисуса со всем желанием, но терпеливо, с ожиданием, избегая всех злых помыслов». А что св. отцы советуют сдерживать свое дыхание, чтобы дышать не часто – опыт скоро научит, что это весьма полезно для сосредоточения ума в молитве. Если же не можешь молиться в безмолвии сердца и без помыслов, а видишь даже, что они умножаются в твоем уме – не унывай, а продолжай молитву. Блаженный Григорий Синаит, зная в точности, что нельзя нам, страстным, решительно победить лукавые помыслы, так говорит: «Никто из новоначальных сам собою не может удержать ум и помыслы: ибо удерживать ум и отгонять помыслы – свойство искушенных и сильных. Но и они не сами по себе отгоняют их, но с Божией помощью решаются на брань против них, как облеченные благодатью и всеоружием Господа! – В случае же расслабления и изнеможения призывай Бога на помощь и понуждай себя, сколько есть силы, не прерывая молитвы; и все сие совершенно, Божией помощью, отгонится и исчезнет».

Особенно нужно стараться о благочестивой деятельности ночью. Ночью, говорит прп. Филофей Синаит, более очищается ум.

Делание сие, то есть соблюдение ума в сердце, устранив все помыслы, весьма трудно не только для новоначальных, но и для долго трудившихся делателей, которые не сознали еще всей сладости молитвы от действия благодати в сердце. И из опыта мы знаем, как трудно и неудобоприлежно кажется это немощным.

На все злые помыслы надо призывать в помощь Бога. Хорошо молиться краткой молитвой, словами Священного Писания и помышлять о смерти, когда душа Божиим велением отойдет от тела. Нужно еще и сокрушение сердца, сетование и плач о грехах, ибо слезы избавляют нас от вечных мук. И это есть лучшее из всех дарований человеколюбия Божия, которое приводит к чистоте, бесстрастию и любви.

Тогда рождается внутренняя радость, и льющиеся слезы сами собой без усилия утешают скорбную душу, подобно тому, как младенец в одно и то же время и плачет и смеется. Тогда облегчается нападение от мысленного, невидимого демона – умирение помыслов и братская духовная любовь ко всем людям.

И когда сподобится кто благодати, тогда молится без труда и с любовью, будучи подкрепляемым и утешаемым ею. «И когда воздействует молитва, тогда действие ее покоряет себе ум, веселит его и освобождает от пленения лукавого», – сказал святой Григорий Синаит.

Когда же душа, подвигнутая духовным действием, приблизится к Божественному и через непостижимое общение уподобится Божеству, и просветится в своих движениях лучом высокого света, а ум сподобится ощущения будущего блаженства, тогда забывает и себя, и окружающих, и теряет, так сказать, и способность к самодеятельности в чем-нибудь. И в другом месте говорят, во время молитвы ум сверх желания восхищается к мыслям бесплотным, и никакие чувства не могут выразить сего. Тогда внезапно возжигается в тебе радость, язык умолкает, не в силах будучи высказать всю сладость ее. Из сердца изливается постепенно некоторая сладость, которая неощутительно сообщается всему человеку: все тело его проникает такая духовная пища и радование, что язык человеческий забывает о всем земном и вменяет его ни во что. И когда подобная кипящая сладость сообщается и телу человека, он думает тогда, что это-то состояние и есть Царство Небесное. В другом месте говорит: получивший радость о Боге не только не прилепляется страстями, но и не обращает внимания на свою жизнь.

Любовь к Богу для него дороже жизни, и познание Бога, из которого рождается любовь, для него слаще меда и сота. Все это состояние души нельзя передать словами, говорит Симеон Новый Богослов. Какой язык скажет? Какой ум объяснит? Какое слово выразит? Страшно, поистине страшно, и выше всякого слова!

Обращаясь к лицу Господню, говорит: «Вот Господь соделал меня не только равным Ангелам, но и даже выше их поставил меня: ибо Он, невидимый для них и неприступный по существу, мне всячески видим и соединяется с моим существом. Это есть то, о чем возвещает апостол: око не видело, ухо не слышало, и не приходило то на плотское сердце (1Кор.11,9). Будучи в таком состоянии, монах не только не захочет выходить из келлии, но пожелает ископать под землей пещеру, чтобы, уединившись от всех и от всего мира, созерцать Бессмертного Владыку и Создателя. Согласно с ним св. Исаак говорит: «Когда человеку будет снято покрывало страстей от мысленных его очей, он увидит Божественную силу, то ум его приходит в священный ужас. И если бы Бог не положил предела тому состоянию в этой жизни и не назначил время, которое полезно человеку провести в этом состоянии, то сам человек, если бы допущено было такому состоянию продолжаться всю его жизнь, кажется, никогда бы не пожелал прекратить оного дивного видения. Но Бог совершает так по Своей милости, чтобы на время умалялась благодать Его во святых, дабы могли позаботиться и о братии, служа им своим словом, то есть поучением о благочестии, как говорит св. Макарий о тех, кои достигли совершенства, что они должны приносить себя в жертву от любви и сладости чудных видений.

А мы, непотребные, виновные во многих грехах, одержимые страстями, мы недостойны даже и слышать о подобных предметах. Дабы хотя немного обратить внимание, каким окаянством мы объяты, какому безумию предаем себя, прилепляясь и пристращаясь к миру сему, скопляя вещи тленные, и ради них вдаваясь в заботы и смуты со вредом для душ наших. И при всем этом думаем, что мы благотворим другим и вменяем то себе в похвалу. Но горе нам, что не познаем душ наших и не рассуждаем, к какой мы жизни призываемся, как говорит св. Исаак: мирскую жизнь, скорби мира или блага его и покой считаем мы за нечто важное.

В назидание приведем здесь несколько наставлений преподобного Нила о борьбе со страстями.

Отцы, говорит он, наставляют сопротивляться лукавым помыслам, сколько у нас есть силы. Последствием противоборства будут или венцы, или наказания. Венцы – победителю; муки же – согрешившему и не покаявшемуся в житии сем. Согрешение, муку заслуживающее, есть то, по словам Петра Дамаскина, когда кто помысл приведет в исполнение. Тем, кои твердо борются и среди сильной борьбы вражией не изнемогают, – тем соплетаются светлейшие венцы.

Мы же, зная все из Божественного Писания, если желаем искренно порадеть о деле Божием, прежде всего и насколько возможно удалимся суеты сего мира, постараемся исторгнуть страсти, соблюдая сердце свое от лукавых помыслов и во всем исполняя заповеди Божии, сохраняя сердце. А чтобы блюсти сердце, нужно всегда иметь молитву. Это первая степень иноческого возраста, а иначе нельзя умалить страстей, сказал прп. Симеон Новый Богослов.

О борьбе со страстями чревоугодия, блуда, гнева и гордости преподобный Нил учит: «Если стужает, то есть сильный и всегдашний напор делает на тебя помысл чревообъядения, представляя тебе различные вкусные и дорогие яства, воспомяни тогда первое слово Господа: “Да не когда отягчают сердца ваша объядением и пиянством” (Лк.21,34). И, помолясь Ему и Его на помощь призвав, размысли о том, что изрекли отцы: “Сия, – говорят они, – страсть (чревообъядения) в иноках корень всему злу, а наипаче – блуду”».

Велик нам подвиг в борьбе с духом блудным и крайне труден (лют зело), ибо борьба сия объемлет и душу, и тело.

Когда стужают нам блудные помыслы, тогда надобно оживлять в себе страх Божий и приводить себе на память то, что от Бога ничто не может быть утаено, ни даже самое тонкое движение сердечное, и что Господь есть Судия и истязатель за все, и за самое тайное и сокровенное, и представлением стыда и срама можем отразить студное и гнусное намерение. В самом деле, вообразим себе, что мы застигнуты кем-либо в сквернодействе: не пожелали ли бы мы тогда лучше умереть, нежели обрестись в таком сраме? Главное же, и сильное победоносное оружие против духа нечистоты состоит в прилежной молитве ко Господу Богу, как учат святые отцы. Максим Исповедник наставляет вооружиться на блудные помыслы молитвой, заимствуя слова для молитвы у псалмопевца Давида: Изгонящии мя ныне обыдоша мя (Пс.16,11); радосте моя, избави мя от обышедших мя (Пс.31,7). Прп. Иоанн Лествичник, беседуя о сем же предмете, представляет нам образец, какой молитвой побороть помыслы блудные: Боже, в помощь мою вонми (Пс.69,2) и сему подобное. Полезно в этом случае призывать на помощь тех святых, кои известны нам особенным подвигом своим и трудами в сохранении чистоты и целомудрия. Так, Даниил Скитский брату, ратуемому от блуда, приказывал молиться, призывая на помощь мученицу Фомаиду, за хранение целомудрия убиенную, молиться же так: «Боже, за молитвы мученицы Фомаиды, помози мне», и боримый брат, помолясь у гроба мученицы, тотчас избавлен был от блудной страсти. Если брань длится и нападение от врага не прекращается, то, встав и простерши на небо очи и руки, возопий к Могущему спасти тебя, не хитросложенными словами, но смиренным и простым вещанием сим. «Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь», и тогда познаешь силу Вышнего, и невидимых врагов невидимо отженешь. Бей всегда ратники именем Иисусовым, ибо крепче сего оружия ты не обрящешь ни на небе, ни на земле.

Ежели кого-либо томит и мучит дух гневный, питая в нем злопомнение и пробуждая в ярости воздать злом и отметить оскорбившему, то воспомянет он сей глагол Господень: Аще не отпустите кийждо брату своему от сердец ваших прегрешений их, ни Отец ваш небесный оставит вам согрешений ваших (Мф.18,35; Мк.11,26).

Да будет нам известно, что если мы и добрые дела совершаем, а от гнева не воздерживаемся, то они неугодны Богу. Ибо сказано отцами: «Если гневливый и мертвого воскресит, молитва его не богоприятна». Сказано же сие не в том разуме, будто бы гневливый может воскресить мертвого, но для того, чтобы показать мерзость его молитвы. Великая, говорит авва Дорофей, и блистательная победа над гневным помыслом в том состоит, чтобы возносить молитву за брата, который оскорбил нас, взывая так: «Помози, Господи, брату моему (такому-то) и за молитвы его помилуй и меня, грешного». Здесь то, что молимся за брата, есть знак любви к нему и благорасположения; а призвание его молитв в помощь себе выражает наше смирение.

Должно, кроме сего, и благодетельствовать ему по возможности. Так-то и исполняются сии заповеди Господа: любите враги ваша, благословите клянущия вы, добро творите ненавидящим вас, и молитеся за творящих вам напасть (обиду) (Мф.5,44). Исполняющему сие Господь обещал такое воздаяние, которое превышает все прочие обетования – обещал не только Царство Небесное, не только утешение и радость, как прочим, но сыноположение: Будете, – сказал Он, – сынове Отца вашего, Иже есть на небесех (Мф.5,45).

Все добрые дела должны совершаться для славы Божией, не из тщеславия и человекоугодия, ибо побежденный духом гордости – враг своему спасению. Нельзя превозноситься естественными дарованиями, ибо это не твоим трудом добыто, а от Бога. И тот, кто в гордости своей сопротивником своим возымел Бога, кто мерзок и нечист перед Ним, помысли: где, в чем, когда, и какое может он обрести благо? От кого получит милость? И кто очистит его? О, страшно и представить сие! Кто поработил себя гордости, тот сам и бес, и враг (ратник) для себя самого, – тот в себе самом носит скорую гибель. Да боимся убо и страшимся гордыни; да отрываем ее от себя всевозможно, всегда памятуя, что без помощи Божией никакое добро не может быть сделано, и что ежели оставлены будем от Бога, то, как лист колеблется или как прах возметается от ветра, так и мы будем от диавола сметены и поруганы и соделаемся предметом плача человеков. Уразумев сие, всемерно потщимся проходить жизнь нашу во смирении.

Желающему обучиться смирению, сей божественной науке, говорит святой старец: «Во-первых, должно ставить себя ниже всех, то есть почитать себя хуже и грешнее всех человек, и сквернее всех тварей, потому что вышел из порядка, всякому естеству тварей указанного, и горше самих бесов, потому что и они преследуют нас и побеждают. И не должны ли мы почитать себя хуже всех тварей, потому что всякая тварь сохранила то, что даровано естеству ее Творцом, а мы через свои беззакония потеряли совершенства и назначение, естественные нам по природе? – Поистине и звери, и скоты – честнее меня, грешного. Поистине, я – ниже всего, потому что я осужденник, и ад уготован мне еще прежде моей смерти.

Но кто не восчувствует и того, что грешник – горше самих бесов, яко их раб и послушник, и сожитель их, во тьму бездны сойти к ним долженствующий? Воистину всякий, кто во власти бесов, горше и злосчастнее их самих. С ними низринулась ты, душа окаянная, в бездну! А посему, будучи жертвой тления, ада и бездны, почто прельщаешься умом своим и почитаешь себя праведной, будучи греховна, скверна и по злым делам своим бесоподобна?.. Увы тебе, пес нечистый и всескверный, во огнь и тьму кромешную осужденный! Горе прельщению и заблуждению твоему, о злобесне!»

Поэтому необходимо постоянное мысленное делание (молитва) и хранение ума (от злых и лукавых помыслов). И это есть возделывание и хранение рая (Быт.2,15), соблюдение веры, заповедей Христовых, побуждение к добротолюбию, смирению, кротости, безмолвию внешнему и внутреннему, и все с рассуждением – требуется от всех, даже и от находящихся в великой болезни.

Постоянная же память о Боге, то есть умная молитва, выше всех деланий и есть глава добродетелей, как и любовь Божия. Нелестный же учитель для христиан – Богодухновенное Писание, в котором сокрыта воля Божия.

Таким духом преисполнены все наставления благодатного сего старца, преподобного Нила Сорского. Его писания представляют богатую сокровищницу духовного опыта и могут служить не только иноку, но и всякому христианину прекрасным руководством к самопознанию в подвиге очищения сердца от страстей. Сам преподобный о своем «Уставе» говорит: «Всем прикладно (то есть полезно, нужно) иметь сие».

Кроме устава, сохранилось несколько посланий преподобного к его ученикам. В посланиях к Кассиану говорится о борьбе с помыслами и о терпеливом перенесении скорбей; в послании к Иннокентию и Вассиану преподобный рассказывает о своей жизни и предлагает различные наставления. В двух посланиях к неизвестным инокам святой подвижник заповедует памятовать о смерти и дает советы, как бороться с греховными помыслами.

Преподобный Нил, совершенный инок, ревнитель и подражатель древних святых, заканчивая свои наставления и писания, говорит: «Все, что он писал, он заимствовал от святых отцов и подтверждает свидетельствами Божественных Писаний».

Нилово-Сорская Сретенская пустынь, заштатная, находится в Новгородской губернии, Кирилловского уезда, в 15 верстах от Кириллова, при речке Сорке.


Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр Бретский, Стефан Хирский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские) подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Тринадцать святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой Лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению.

Святой Иоанн Зедазнийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника Младшего († 596), а в Мцхета, древней столице Грузии, перейдя "немокрыми ногами" реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом (542–557) и католикосом-архиепископом Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицховели и простершись ниц перед Животворящим Столпом, славили и благодарили Бога. По благословению Католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зедазени (отсюда наименование святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеления по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Исе епископами святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставления святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию (Зенон, а впоследствии – Стефан), другие в Карталинию (Пирр, Михаил, Фаддей и Исидор).

"Все они... учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужение и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность..."

Святой Зенон, "столп сладкого послушания", завершив проповедь в горах верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был, после великих подвигов, погребен в соборном храме в честь Нерукотворенного образа Спаса.

Святой Фаддей (по-грузински Тате) вначале остался в Мцхета, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма были погребены мощи святого Фаддея, "образа чистой правды и веры".

Святой Исидор, "вертоград добродетели", после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Самтависи в честь Нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи.

Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи.

Святой Пирр, "божественный образ плача", основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи.

Святой Стефан, "венчанный силою и ведением", после долгих апостольских трудов в нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника.

Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илию и углубился в молитвенные подвиги.

Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал Именем Христа из пределов Мцхета. По молитве святого Иоанна на горе Заден (Зедазени) заструился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников – святого диакона Илию и святого Фаддея Степанцминдского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе, на месте его подвигов. Причастившись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел отверстое небо и воинство бесплотных Сил Небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии (553–569). Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Заден (Зедазени) и положили его в особом склепе.

Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В Х веке при католикосе-архиепископе Клименте (908–923) на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, так что святые мощи Иоанна Зедазнийского оказались в ее приделе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями милости Господней.


Житие священномученика Авива, епископа Некресского (Кахетинского)

Священномученик Авив, епископ Некресский, – один из тринадцати святых сирийских (каппадокийских) отцов, основателей грузинского монашества, пришедших в Грузию в VI веке. По просьбе грузинского царя Парсмана VI (542–557) и католикоса Евлавия (552–560) принял сан епископа и кафедру Некресскую.

Персы, захватившие в это время Кахетию (Восточная Грузия), повсеместно насаждали огнепоклонство. Епископ Авив, исполнившись апостольской ревности, с крестом в руках ходил по городам и селам своей епархии и истреблял везде грубые суеверия, туша огни в капищах зороастрийцев. Дидойцы и другие горцы Кахетии, жившие по левому берегу реки Алазани, отреклись от огнеслужения и вошли через покаяние в лоно Церкви Христовой. Святитель Авив обратил в христианство и многих персов.

Персидский сатрап, живший в городе Рехи, обеспокоенный успешной проповедью святителя, приказал связать его и доставить к нему. Как повествует Имеретино-Абхазский католикос Арсений Великий († 1390), автор описания мученичества святого Авива, святитель Авив по дороге в Рехи получил письмо и жезл от своего друга святого Симеона Столпника Дивногорца, а также простился со своими сподвижниками – святым Зеноном Икалтским и святым Шио Мгвимским. Представ перед персидским сатрапом, святитель Авив отказался принять зороастризм, страстно обличая его в идолопоклонстве. По приказанию сатрапа святителя Авива подвергли бичеванию и страшным пыткам, после чего он мученически скончался, избитый камнями в селении Рехи, близ Гори. Тело святого Авива бросили на съедение диким зверям, но ни звери, ни птицы, ни тление не коснулись святых мощей. Братия Самтавийской обители с честью погребли их в своей обители.

Мощи святого, прославленные исцелениями, были позднее, при правителе Картли Степанозе (639–663), по желанию католикоса Фавора перенесены из Самтавийской обители в Мцхетский Самтаврский собор и положены под престолом, где почивают и поныне под спудом.

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр Бретский, Стефан Хирский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские) подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Тринадцать святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой Лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению.

Святой Иоанн Зедазнийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника Младшего († 596), а в Мцхета, древней столице Грузии, перейдя "немокрыми ногами" реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом (542–557) и католикосом-архиепископом Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицховели и простершись ниц перед Животворящим Столпом, славили и благодарили Бога. По благословению католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зедазени (отсюда наименование святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеления по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Исе епископами святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставления святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию (Зенон, а впоследствии – Стефан), другие в Карталинию (Пирр, Михаил, Фаддей и Исидор).

"Все они... учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужение и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность..."

Святой Зенон, "столп сладкого послушания", завершив проповедь в горах верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был, после великих подвигов, погребен в соборном храме в честь Нерукотворенного образа Спаса.

Святой Фаддей (по-грузински Тате) вначале остался в Мцхета, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма были погребены мощи святого Фаддея, "образа чистой правды и веры".

Святой Исидор, "вертоград добродетели", после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Самтависи в честь Нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи.

Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи.

Святой Пирр, "божественный образ плача", основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи.

Святой Стефан, "венчанный силою и ведением", после долгих апостольских трудов в нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника.

Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илию и углубился в молитвенные подвиги.

Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал Именем Христа из пределов Мцхета. По молитве святого Иоанна на горе Заден (Зедазени) заструился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников – святого диакона Илию и святого Фаддея Степанцминдского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе, на месте его подвигов. Причастившись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел отверстое небо и воинство бесплотных Сил Небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии (553–569). Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Заден (Зедазени) и положили его в особом склепе.

Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В Х веке при католикосе-архиепископе Клименте (908–923) на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, так что святые мощи Иоанна Зедазнийского оказались в ее приделе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями милости Господней.


Житие преподобного Антония, столпника Марткопского

Святого Антония прозвали Марткопским из-за любви к уединению: в переводе с грузинского «марто мкопи» означает «находящийся в одиночестве». Он был столпником, одним из 12 учеников преподобного Иоанна Зедазнийского, пришедших в Грузию в VI веке и основавших грузинское монашество. По преданию, преподобный Антоний принес в Грузию первый отпечаток на «черепице» с подлинника едесского изображения Нерукотворного Спаса.

Поселился он на уединенной горе, названной в его честь Марткопской, где основал обитель и построил храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя. Последние 15 лет святой подвизался на столпе. По отшествии ко Господу тело преподобного было погребено в устроенном им храме; на его гробнице произошли многочисленные исцеления.

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний Марткопский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр Бретский, Стефан Хирский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские) подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Тринадцать святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой Лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению.

Святой Иоанн Зедазнийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника Младшего († 596), а в Мцхета, древней столице Грузии, перейдя "немокрыми ногами" реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом (542–557) и католикосом-архиепископом Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицховели и простершись ниц перед Животворящим Столпом, славили и благодарили Бога. По благословению католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зедазени (отсюда наименование святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеления по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Исе епископами святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставления святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию (Зенон, а впоследствии – Стефан), другие в Карталинию (Пирр, Михаил, Фаддей и Исидор).

"Все они... учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужение и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность..."

Святой Зенон, "столп сладкого послушания", завершив проповедь в горах верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был, после великих подвигов, погребен в соборном храме в честь Нерукотворенного образа Спаса.

Святой Фаддей (по-грузински Тате) вначале остался в Мцхета, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма были погребены мощи святого Фаддея, "образа чистой правды и веры".

Святой Исидор, "вертоград добродетели", после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Самтависи в честь Нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи.

Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи.

Святой Пирр, "божественный образ плача", основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи.

Святой Стефан, "венчанный силою и ведением", после долгих апостольских трудов в Нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника.

Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илию и углубился в молитвенные подвиги.

Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал Именем Христа из пределов Мцхета. По молитве святого Иоанна на горе Заден (Зедазени) заструился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников – святого диакона Илию и святого Фаддея Степанцминдского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе, на месте его подвигов. Причастившись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел отверстое небо и воинство бесплотных Сил Небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии (553–569). Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Заден (Зедазени) и положили его в особом склепе.

Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В Х веке при католикосе-архиепископе Клименте (908–923) на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, так что святые мощи Иоанна Зедазнийского оказались в ее приделе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями милости Господней.


Преподобный Давид Гареджийский пришел по повелению Божией Матери в Грузию из Сирии в середине VI века вместе с преподобным Иоанном Зедазнийским в числе его 12 учеников.

В первое время святые отцы поселились на горе Зедазени, недалеко от Мцхеты. Через 3 года преподобный Иоанн разослал своих сподвижников в разные концы Грузии. Преподобный Давид со своим учеником Лукианом поселился в окрестностях Тбилиси на горе Мта-Цминда («Святая Гора»).

Надо сказать, что сама Грузия была крещена более чем за 200 лет до этого святой Ниной.

Но за всю историю Грузии она испытывала сильное давление со стороны Персии. Было множество нашествий персов, Грузия подвергалась опустошению, пожарам. Многое время находилась в осадной зависимости от самих персов.

Если сначала персы пытались христианство вытравить мечом, то потом стали действовать весьма хитро. Они стали всюду насаждать маздеизм, то, что в простонародье у нас называется огнепоклонством. И тем ремесленникам, купцам которые принимали маздеизм, персы давали множество всевозможных льгот.

Дошло до того, что капища огнепоклонников стали располагаться прямо около входов в христианские храмы.

Потому приход отцов-сирийцев в Грузию можно назвать вторым крещением.

Каждый четверг преподобный спускался в город и наставлял жителей в основах христианской веры. Многие жители стали возвращаться в лоно христианской Церкви. Естественно, жрецам-огнепоклонникам это не нравилось, и жрецы подкупили одну падшую девицу, чтобы она оклеветала преподобного, чтобы она назвала его виновником ее греха.

Будучи вызван жителями на суд, преподобный подошел к этой девице и, коснувшись посохом ее чрева, спросил: «Я ли твой отец?» Из утробы раздался голос: «Нет», и был назван истинный виновник ее падения. И после этого на глазах удивленного народа она родила камень.

В память о таком дивном небесном заступничестве преподобный испросил у Господа на той горе целебный источник, к которому до сих пор прибегают грузинки в своих женских немощах.

После этого преподобный Давид вместе с Лукианом покинули окрестности Тбилиси и удалились на юго-восток в пустынную местность Гареджи. Здесь подвижники ископали себе в горе келии и поселились в них. Позже около них стали селиться и другие пустынножители и образовалась знаменитая Давидо-Гареджийская лавра.

Незадолго до своей кончины преподобный Давид отправился для поклонения на Святую Землю. И вот, взойдя на гору, с которой уже открывался вид на Святой Град, преподобный сказал своим спутникам, что он не достоин своими ногами топтать те места, где ступала нога Спасителя.

Он попросил помолиться за него у Гроба Господня, а сам с молитвой взял с земли три камня, положил их в котомку и повернул обратно. В это время иерусалимскому Патриарху явился Ангел, который сказал, что возлюбленный Божий Давид забрал всю благодать Гроба Господня, и велел снарядить скорохода, который забрал бы у Преподобного два камня.

Третий же камень преподобный принес в свою лавру, и он сохранился до настоящего времени. Сейчас он хранится в сокровищнице нового Троицкого кафедрального собора в Тбилиси.

Скончался преподобный Давид, причастившись Святых Даров, 7/20 мая 604 года в четверг по Вознесении. Поэтому память его и совершается в этот день, а 7/20 мая совершается память всех 13-ти отцов-сирийцев.

Источник: Православие и мир


Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр Бретский, Стефан Хирский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские) подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Тринадцать святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой Лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению.

Святой Иоанн Зедазнийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника Младшего († 596), а в Мцхета, древней столице Грузии, перейдя "немокрыми ногами" реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом (542–557) и католикосом-архиепископом Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицховели и простершись ниц перед Животворящим Столпом, славили и благодарили Бога. По благословению Католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зедазени (отсюда наименование святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеления по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Исе епископами святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставления святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию (Зенон, а впоследствии – Стефан), другие в Карталинию (Пирр, Михаил, Фаддей и Исидор).

"Все они... учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужение и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность..."

Святой Зенон, "столп сладкого послушания", завершив проповедь в горах верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был, после великих подвигов, погребен в соборном храме в честь Нерукотворенного образа Спаса.

Святой Фаддей (по-грузински Тате) вначале остался в Мцхета, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма были погребены мощи святого Фаддея, "образа чистой правды и веры".

Святой Исидор, "вертоград добродетели", после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Самтависи в честь Нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи.

Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи.

Святой Пирр, "божественный образ плача", основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи.

Святой Стефан, "венчанный силою и ведением", после долгих апостольских трудов в нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника.

Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илию и углубился в молитвенные подвиги.

Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал Именем Христа из пределов Мцхета. По молитве святого Иоанна на горе Заден (Зедазени) заструился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников – святого диакона Илию и святого Фаддея Степанцминдского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе, на месте его подвигов. Причастившись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел отверстое небо и воинство бесплотных Сил Небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии (553–569). Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Заден (Зедазени) и положили его в особом склепе.

Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В Х веке при католикосе-архиепископе Клименте (908–923) на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, так что святые мощи Иоанна Зедазнийского оказались в ее приделе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями милости Господней.


Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр Бретский, Стефан Хирский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские) подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Тринадцать святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой Лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению.

Святой Иоанн Зедазнийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника Младшего († 596), а в Мцхета, древней столице Грузии, перейдя "немокрыми ногами" реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом (542–557) и католикосом-архиепископом Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицховели и простершись ниц перед Животворящим Столпом, славили и благодарили Бога. По благословению католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зедазени (отсюда наименование святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеления по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Исе епископами святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставления святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию (Зенон, а впоследствии – Стефан), другие в Карталинию (Пирр, Михаил, Фаддей и Исидор).

"Все они... учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужение и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность..."

Святой Зенон, "столп сладкого послушания", завершив проповедь в горах верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был, после великих подвигов, погребен в соборном храме в честь Нерукотворенного образа Спаса.

Святой Фаддей (по-грузински Тате) вначале остался в Мцхета, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма были погребены мощи святого Фаддея, "образа чистой правды и веры".

Святой Исидор, "вертоград добродетели", после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Самтависи в честь Нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи.

Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи.

Святой Пирр, "божественный образ плача", основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи.

Святой Стефан, "венчанный силою и ведением", после долгих апостольских трудов в нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника.

Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илию и углубился в молитвенные подвиги.

Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал Именем Христа из пределов Мцхета. По молитве святого Иоанна на горе Заден (Зедазени) заструился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников – святого диакона Илию и святого Фаддея Степанцминдского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе, на месте его подвигов. Причастившись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел отверстое небо и воинство бесплотных Сил Небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии (553–569). Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Заден (Зедазени) и положили его в особом склепе.

Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В Х веке при католикосе-архиепископе Клименте (908–923) на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, так что святые мощи Иоанна Зедазнийского оказались в ее приделе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями милости Господней.


Преподобный Исе (Иессей), епископ Цилканский, родился в Антиохии Сирийской в благочестивой христианской семье. Еще отроком он почувствовал влечение к духовной жизни, а по достижении совершеннолетия с благословения родителей отправился в одну из антиохийских обителей, где подвизался тогда преподобный Иоанн Зедазнийский

В числе 13 святых сирийских (каппадокийских) отцов (общая память 7 мая), избранных по жребию преподобным Иоанном Зедазнийским (так повелела Пресвятая Богородица), преподобный Исе пришел в Грузию. Здесь он вместе с другими святыми отцами учил народ и наставлял людей в благочестивой жизни, являя пример святости и исцеляя больных.

Слава о подвигах святых 13 сирийских отцов возросла в народе так, что католикос-архиепископ Грузии Евлавий (533–544) предложил собору епископов избрать на свободные кафедры некоторых из этих подвижников. При затруднении, кого именно выбрать, так как все были одинаково достойны епископского сана, положили взойти на гору Заден, где жили подвижники, и избрать тех, которые там будут в это время совершать Божественную литургию. Таким образом стали епископами иеромонах Авив и иеродиакон Исе, назначенный на Цилканскую кафедру. Прибыв в свою епархию, святитель Исе был поражен обилием языческих обрядов, обычаев и суеверий. Он ревностно занялся восстановлением благочестия, неутомимо проповедуя и часто совершая Богослужения. Труды его дали всходы – в Цилканской епархии утверждалось православное благочестие, а с ним утвердилась и Церковь Христова. Продолжая свои аскетические подвиги, святитель Исе стяжал великие дары молитвы и чудотворения. По его молитве именем Господа Иисуса Христа из реки Ксани отделилась струя воды, которая, следуя движению святительского жезла, образовала русло канала и протянулась до храма Пресвятой Богородицы (близ Цилкани). Благоустроив свою епархию, святитель Исе отправился с проповедью Слова Божия к осетинам и другим горским народностям Главного Кавказского хребта. Он обходил ущелья и скалы с Евангелием и крестом в руках, повсюду утверждая Богооткровенное учение.

О близости кончины святитель Исе узнал по откровению свыше. Собрав свою паству и клир, он преподал духовное наставление, приобщился Святых Тайн и с воздетыми к небу руками предал свою душу Господу. Это произошло в конце VI века. (Точно известен день кончины святителя – 18 августа). Честные мощи святого Исе, прославленные исцелением уже во время погребения его, были преданы земле в храме Пресвятой Богородицы в Цилкани, между алтарем и жертвенником. Церковь причислила святителя Исе к лику святых и установила его память 2 декабря.


Святитель Иосиф, епископ Алавердский, – один из тринадцати святых сирийских (каппадокийских) отцов, основателей грузинского монашества (память 7 мая). Он, как "цвет вожделенной девственности", с ранних лет избрал иноческий жребий. Придя в Грузию со своим учителем, святым Иоанном Зедазнийским (память 7 мая), святитель Иосиф поселился в Кахетии в безлюдной и бесплодной Алавердской степи. Здесь он начал свои аскетические подвиги. Духовная сила его была столь велика, что его не трогали даже дикие звери, а степные лани приходили к нему и питали его своим молоком.

Один из кахетинских вельмож во время охоты оказался в Алавердской степи и был так поражен, увидев святого Иосифа, стоящего на молитве, что остался с ним.

Молва о пострижении этого вельможи и о святой жизни преподобного Иосифа распространилась по Кахетии. В Алавердскую степь к святому Иосифу стали стекаться ревнители благочестия и подвижнической жизни. Так возникла обитель и был сооружен храм в честь святого великомученика Георгия.

Избранный в настоятели обители, святой Иосиф с отеческой любовью заботился о братии монастыря и о духовном просвещении Кахетии. Языческие суеверия еще не были искоренены, и святой Иосиф с крестом в руках часто оставлял монастырское уединение и отправлялся на проповедь Слова Божия.

Народ кахетинский, видя святую и непорочную жизнь преподобного Иосифа и его искреннее желание послужить им, с охотою и радостью принимал Евангельское учение, оставлял свое неверие и языческие обычаи.

Святой Иосиф составил катехизис (утраченный в XVI веке), по которому учил вверенную ему паству. Завершив под конец жизни свое высокое служение, святитель Иосиф затворился в тесной келлии для полного безмолвия.

В 570 году последовала мирная и блаженная его кончина. Святитель Иосиф был погребен в храме святого великомученика Георгия в Алаверди.

В IX веке на месте прежнего храма был воздвигнут величественный Алавердский собор, в котором слева от алтаря, у северной стены, под спудом покоится тело святителя Иосифа.


Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр Бретский, Стефан Хирский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские) подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Тринадцать святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой Лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению.

Святой Иоанн Зедазнийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника Младшего († 596), а в Мцхета, древней столице Грузии, перейдя "немокрыми ногами" реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом (542–557) и католикосом-архиепископом Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицховели и простершись ниц перед Животворящим Столпом, славили и благодарили Бога. По благословению католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зедазени (отсюда наименование святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеления по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Исе епископами святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставления святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию (Зенон, а впоследствии – Стефан), другие в Карталинию (Пирр, Михаил, Фаддей и Исидор).

"Все они... учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужение и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность..."

Святой Зенон, "столп сладкого послушания", завершив проповедь в горах верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был, после великих подвигов, погребен в соборном храме в честь Нерукотворенного образа Спаса.

Святой Фаддей (по-грузински Тате) вначале остался в Мцхета, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма были погребены мощи святого Фаддея, "образа чистой правды и веры".

Святой Исидор, "вертоград добродетели", после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Самтависи в честь Нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи.

Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи.

Святой Пирр, "божественный образ плача", основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи.

Святой Стефан, "венчанный силою и ведением", после долгих апостольских трудов в нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника.

Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илию и углубился в молитвенные подвиги.

Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал Именем Христа из пределов Мцхета. По молитве святого Иоанна на горе Заден (Зедазени) заструился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников – святого диакона Илию и святого Фаддея Степанцминдского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе, на месте его подвигов. Причастившись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел отверстое небо и воинство бесплотных Сил Небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии (553–569). Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Заден (Зедазени) и положили его в особом склепе.

Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В Х веке при католикосе-архиепископе Клименте (908–923) на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, так что святые мощи Иоанна Зедазнийского оказались в ее приделе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями милости Господней.


Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр Бретский, Стефан Хирский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские) подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Тринадцать святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой Лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению.

Святой Иоанн Зедазнийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника Младшего († 596), а в Мцхета, древней столице Грузии, перейдя "немокрыми ногами" реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом (542–557) и католикосом-архиепископом Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицховели и простершись ниц перед Животворящим Столпом, славили и благодарили Бога. По благословению католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зедазени (отсюда наименование святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеления по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Исе епископами святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставления святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию (Зенон, а впоследствии – Стефан), другие в Карталинию (Пирр, Михаил, Фаддей и Исидор).

"Все они... учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужение и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность..."

Святой Зенон, "столп сладкого послушания", завершив проповедь в горах верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был, после великих подвигов, погребен в соборном храме в честь Нерукотворенного образа Спаса.

Святой Фаддей (по-грузински Тате) вначале остался в Мцхета, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма были погребены мощи святого Фаддея, "образа чистой правды и веры".

Святой Исидор, "вертоград добродетели", после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Самтависи в честь Нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи.

Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи.

Святой Пирр, "божественный образ плача", основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи.

Святой Стефан, "венчанный силою и ведением", после долгих апостольских трудов в Нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника.

Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илию и углубился в молитвенные подвиги.

Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал Именем Христа из пределов Мцхета. По молитве святого Иоанна на горе Заден (Зедазени) заструился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников – святого диакона Илию и святого Фаддея Степанцминдского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе, на месте его подвигов. Причастившись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел отверстое небо и воинство бесплотных Сил Небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии (553–569). Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Заден (Зедазени) и положили его в особом склепе.

Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В Х веке при католикосе-архиепископе Клименте (908–923) на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, так что святые мощи Иоанна Зедазнийского оказались в ее приделе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями милости Господней.


Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр Бретский, Стефан Хирский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские) подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Тринадцать святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой Лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению.

Святой Иоанн Зедазнийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника Младшего († 596), а в Мцхета, древней столице Грузии, перейдя "немокрыми ногами" реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом (542–557) и католикосом-архиепископом Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицховели и простершись ниц перед Животворящим Столпом, славили и благодарили Бога. По благословению католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зедазени (отсюда наименование святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеления по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Исе епископами святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставления святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию (Зенон, а впоследствии – Стефан), другие в Карталинию (Пирр, Михаил, Фаддей и Исидор).

"Все они... учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужение и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность..."

Святой Зенон, "столп сладкого послушания", завершив проповедь в горах верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был, после великих подвигов, погребен в соборном храме в честь Нерукотворенного образа Спаса.

Святой Фаддей (по-грузински Тате) вначале остался в Мцхета, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма были погребены мощи святого Фаддея, "образа чистой правды и веры".

Святой Исидор, "вертоград добродетели", после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Самтависи в честь Нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи.

Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи.

Святой Пирр, "божественный образ плача", основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи.

Святой Стефан, "венчанный силою и ведением", после долгих апостольских трудов в Нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника.

Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илию и углубился в молитвенные подвиги.

Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал Именем Христа из пределов Мцхета. По молитве святого Иоанна на горе Заден (Зедазени) заструился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников – святого диакона Илию и святого Фаддея Степанцминдского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе, на месте его подвигов. Причастившись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел отверстое небо и воинство бесплотных Сил Небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии (553–569). Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Заден (Зедазени) и положили его в особом склепе.

Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В Х веке при католикосе-архиепископе Клименте (908–923) на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, так что святые мощи Иоанна Зедазнийского оказались в ее приделе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями милости Господней.


Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр Бретский, Стефан Хирсский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские) подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Тринадцать святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой Лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению.

Святой Иоанн Зедазнийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника Младшего († 596), а в Мцхета, древней столице Грузии, перейдя "немокрыми ногами" реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом (542–557) и католикосом-архиепископом Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицховели и простершись ниц перед Животворящим Столпом, славили и благодарили Бога. По благословению католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зедазени (отсюда наименование святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеления по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Исе епископами святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставления святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию (Зенон, а впоследствии – Стефан), другие в Карталинию (Пирр, Михаил, Фаддей и Исидор).

"Все они... учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужение и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность..."

Святой Зенон, "столп сладкого послушания", завершив проповедь в горах верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был, после великих подвигов, погребен в соборном храме в честь Нерукотворенного образа Спаса.

Святой Фаддей (по-грузински Тате) вначале остался в Мцхета, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма были погребены мощи святого Фаддея, "образа чистой правды и веры".

Святой Исидор, "вертоград добродетели", после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Самтависи в честь Нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи.

Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи.

Святой Пирр, "божественный образ плача", основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи.

Святой Стефан, "венчанный силою и ведением", после долгих апостольских трудов в нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника.

Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илию и углубился в молитвенные подвиги.

Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал Именем Христа из пределов Мцхета. По молитве святого Иоанна на горе Заден (Зедазени) заструился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников – святого диакона Илию и святого Фаддея Степанцминдского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе, на месте его подвигов. Причастившись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел отверстое небо и воинство бесплотных Сил Небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии (553–569). Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Заден (Зедазени) и положили его в особом склепе.

Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В Х веке при католикосе-архиепископе Клименте (908–923) на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, так что святые мощи Иоанна Зедазнийского оказались в ее приделе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями милости Господней.


Житие преподобного Шио (Симеона) Мгвимского

Преподобный Шио (Симеон) Мгвимский (от груз. мгви́ме – пещера – Печерский) родился в Антиохии Сирской. Родители его были христианами и воспитывали своего сына как единственного наследника. Юноша получил хорошее образование, изучил Священное Писание. Любовь к Слову Божию так глубоко внедрилась в сердце молодого Шио, что он постоянно держал его в уме своем и даже всегда носил при себе Евангелие, Послания апостола Павла и Псалтирь. И уже в ранние годы был одарен способностью толкования Слова Божия.

Узнав о святом подвижнике Иоанне Зедазнийском, Шио тайно покинул родительский дом и направился к святому. Преподобный Иоанн возвратил юношу родителям, предсказав, что и они станут иноками. Предсказание скоро исполнилось: Шио убедил их провести остаток их жизни в иночестве, а сам, употребив в пользу бедных и монастыря оставшееся после них имущество, пришел к преподобному Иоанну, сиявшему в то время в Антиохии, и, получив от него пострижение в иночество, сделался его учеником.

Спустя 20 лет преподобный Шио в числе 12 других избранных учеников святого Иоанна отправился в Иверию (Грузию) для проповеди Слова Божия.

Послужив этому делу распространения веры Христовой, преподобный Шио пожелал жить отшельником. И по благословению католикоса Евлалия и своего учителя преподобный Шио направил свой путь на запад от Мцхета в непроходимые дебри лесные. Здесь, в пустыне, защищенной отвесными и совершенно крутыми стенами песчаной горы от взора людского, Шио поселился в тесной пещере, им самим высеченной в скале, едва достаточной, чтобы укрыться в ней. И за суровый аскетический подвиг Шио удостоился чудных видений. В скале открылся родник, источающий для отшельника воду, а с пищей прилетал к нему голубь. Этот-то голубь, по изволению Божию, определившему не оставлять под спудом благодатный светильник, открыл людям жилище Шио.

Некто Евагрий, знатный царедворец, охотясь по обыкновению за рекой Курой, проследил за голубем, носящим пищу отшельнику, и нашел его, погруженного в молитву, с воздетыми к небу руками. Он был так поражен встречей с этим укрывшимся от мира человеком, молитвенно предстоящим в пустыне пред лицем Единаго Бога, что, пленившись этим, внезапно сознал и в себе отречение от всего мирского и стал просить дивного отшельника взять его под свое руководство и подвизаться в пещере, всецело предавшись Богу.

С этих пор о Шио стало известно и другим людям в окружности, которые стали селиться близ него, и таким образом собралось до 25 добровольных пустынножителей. На избранном по откровению блаженному Шио месте выстроили они церковь во имя образца пустынножителей – Иоанна Крестителя. Молва о святом подвижнике распространялась, и место его уединенной жизни и подвига стало превращаться в обитель. Когда царь Парсман VI навестил бывшего любимого своего Евагрия в пустыне, то с благоговением отнесся к подвижнику Шио и подарил ему землю под монастырь, доставив значительные средства для построения храмов. Главным из них был храм в честь Успения Божией Матери; второй – в честь Рождества Иоанна Крестителя, где впоследствии и почивали останки преподобного Шио. Все храмы были освящены католикосом Макарием. Таким образом, преподобный Шио устроил обитель, которая некогда включала в себя множество иноков и называлась, по имени основателя, Мгвимскою (в 30 верстах от Тифлиса). Здесь навестил его бывший учитель его Иоанн Зедазнийский и, погостив три дня, имел отраду удостовериться в высокой степени духовного совершенства новых иноков.

Но стремление к полному уединению преобладало в душе Шио. Он оставил основанную им обитель, простился с братией назидательнейшим словом, оставил для них 160 письменных поручений и, прервав всякое сообщение с миром, обрек себя на затворническую жизнь в темной, глубокой пещере. Пища святому спускалась туда по веревке. Кто может постичь и исчислять несказанные подвиги этого Ангела в человеческом теле! Предузнав по откровению час кончины и приобщившись Святых Тайн, преподобный Шио 9 мая кончил свое земное житие. Тело великого затворника при напутственном пении собравшихся иноков было погребено в основанной им обители. Святые мощи его и доныне служат ограждением обители, которая одна из немногих уцелела посреди опустошений Грузии.

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епископ Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пирр Бретский, Стефан Хирский, Шио Мгвимский – святые сирийские (каппадокийские) подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. Тринадцать святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой Лавре святого Симеона Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению.

Святой Иоанн Зедазнийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжав впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава о духовных подвигах привлекла к нему множество учеников, из числа которых святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божией Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге они получили благословение от святого Симеона Столпника Младшего († 596), а в Мцхета, древней столице Грузии, перейдя "немокрыми ногами" реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом (542–557) и католикосом-архиепископом Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке, а войдя в соборный храм Светицховели и простершись ниц перед Животворящим Столпом, славили и благодарили Бога. По благословению католикоса Евлавия святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зедазени (отсюда наименование святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеления по их молитвенному предстательству. После избрания святых Авива и Исе епископами святому Иоанну явилась во сне Божия Матерь и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Слова Божия и пастырского назидания. Выслушав наставления святого Иоанна, одни ученики отправились в Кахетию (Зенон, а впоследствии – Стефан), другие в Карталинию (Пирр, Михаил, Фаддей и Исидор).

"Все они... учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужение и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность..."

Святой Зенон, "столп сладкого послушания", завершив проповедь в горах верхней Кахетии, основал монастырь в Икалто, где и был, после великих подвигов, погребен в соборном храме в честь Нерукотворенного образа Спаса.

Святой Фаддей (по-грузински Тате) вначале остался в Мцхета, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере у основания храма были погребены мощи святого Фаддея, "образа чистой правды и веры".

Святой Исидор, "вертоград добродетели", после долгих апостольских подвигов устроил монастырь в Самтависи в честь Нерукотворенного образа Спаса, где и почивают его святые мощи.

Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах Верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи.

Святой Пирр, "божественный образ плача", основал обитель на левом берегу реки Дванисцхали близ местечка Брети. В храме обители были положены его честные мощи.

Святой Стефан, "венчанный силою и ведением", после долгих апостольских трудов в Нижней Кахетии основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника.

Разослав своих учеников, святой Иоанн Зедазнийский оставил при себе диакона Илию и углубился в молитвенные подвиги.

Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал Именем Христа из пределов Мцхета. По молитве святого Иоанна на горе Заден (Зедазени) заструился источник целебной воды. Получив откровение о своей смерти, преподобный Иоанн призвал к себе учеников – святого диакона Илию и святого Фаддея Степанцминдского, которым завещал похоронить его в тесной пещере на горе, на месте его подвигов. Причастившись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел отверстое небо и воинство бесплотных Сил Небесных со множеством святых. В духовном восторге он предал свою праведную душу Господу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии (553–569). Ученики его, позабыв завещание преподобного, в сопровождении сонма духовенства перенесли тело святого в монастырь у подножия горы Заден (Зедазени) и положили его в особом склепе.

Но земля вокруг заколебалась, и сотрясения ее не прекращались до тех пор, пока тело святого Иоанна не было положено в пещере на вершине горы, как завещал преподобный. В Х веке при католикосе-архиепископе Клименте (908–923) на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, так что святые мощи Иоанна Зедазнийского оказались в ее приделе, у жертвенника. Они были прославлены многими знамениями милости Господней.


Краткое житие преподобного Нила Мироточивого

Преподобный Нил Мироточивый родился в Греции, в селении, носящем имя святого Петра, Законийской епархии. Воспитывался своим дядей, иеромонахом Макарием. Достигнув положенного возраста, преподобный принял монашеское пострижение и был удостоен рукоположения в иеродиакона, а потом и во иеромонаха. Желание больших подвигов в иноческом делании привело блаженного дядю и преподобного племянника на Афон, где Макарий и Нил подвизались на месте, называемом Святые Камни. По преставлении блаженного Макария преподобный, поднимаясь на более высокие духовные подвиги, поселился на месте, неприступном почти ни для какого живого существа. По отшествии к Господу преподобный был прославлен обильным истечением целительного мира, за которым приезжали христиане из самых отдаленных стран Востока.

Полное житие преподобного Нила Мироточивого

Преподобный Нил родился в семье благочестивых христиан в городке Айос Петрос в районе Кинурия на полуострове Пелопоннес. Он рано осиротел и воспитывался у своего дяди, иеромонаха Макария. В 1601 году дядя с племянником ушли жить в монастырь Успения Божией Матери в Малеви. Там юноша принял монашество, а потом и священный сан – сперва диаконский, а потом иерейский. Дядя и племянник жаждали более уединенной жизни, и потому в 1615 году отправились на Святую Гору. Там они обосновались в диком месте, также называвшемся Айос Петрос, так как здесь в свое время жил преподобный Петр Афонский. Сейчас на этом месте стоит скит Кавсокаливия.

Они выкупили у Великой Лавры подходящий участок земли в безлюдном месте, всего за одну золотую монету. Очистив его от растительности, построили келью и небольшую церковь в честь Божией Матери, преподобного Петра и преподобного Афанасия (Афонских). Оба были искусными иконописцами, сами и расписали и украсили храм на те деньги, что привезли с собой.

Когда келья была готова, отец Макарий почил, оставив племяннику церковь, землю и жилье. Однако отец Нил стремился к большему уединению, поэтому нашел себе пещеру в скале в таком месте, где люди практически никогда не появлялись. Кроме того, забраться в эту пещеру по почти отвесной скале было невероятно трудно. Отец Нил спустился туда по скале с помощью одного монаха и стал жить там один, в посте и молитве. В своем жилище он воздвиг алтарь в честь Сретения Господня. Умирая, положил рядом с собой завещание, согласно которому его тело не должно было покидать этих мест, и братия поместила его в пещерке в той же скале, чуть пониже его собственной и запечатала пещеру, предварительно написав предостережение тому, кому вздумалось бы перенести оттуда его святые мощи.

Чудеса преподобного Нила

Мироточивые мощи

Преподобный Нил при жизни избегал людской славы, поэтому Господь прославил его после смерти. Вскоре после кончины его тело, от юности посвященное Богу и освященное постом, молитвой и покаянным плачем, начало источать благовонное миро. Миро изливалось сквозь небольшое отверстие в запечатанной гробнице в таком количестве, что не только вытекало из пещеры, но и струилось вниз по скале. Вскоре весь православный Восток узнал об этом чуде, и к святыне стали съезжаться паломники. Они приплывали на лодках, чтобы собрать со скалы немного драгоценного вещества, источаемого мощами Святого. Десятки лет христиане получали это миро словно из десницы Самого Христа и исцелялись им от телесных и духовных недугов. Место, где миро струилось со скалы, стали называть "Каравостасион" ("остановка лодок"). Это было то самое место, где корабль, на котором плыл преподобный Петр Афонский, остановился и не мог продолжать путь, пока преподобный Петр не сошел на берег. Из-за изливавшегося в огромном количестве мира, преподобного Нила называют "Мироточивым".

После кончины преподобного Нила двое монахов (вероятно, ничего не знавших о завещании с запрещением переносить его тело) пришли к пещере с кирками. Они начали долбить скалу, пытаясь отыскать мощи праведника. Вдруг сверху со скалы свалился валун и, задев одного из монахов, сломал ему ступню. Скала была слишком крутой, и он не смог бы подняться по ней с таким повреждением. Второй брат отправился просить у кого-нибудь мула, чтобы вытянуть товарища наверх. Когда он ушел, перед пострадавшим внезапно предстал преподобный Нил в одеянии простого монаха и спросил, что случилось и что он здесь делает. Инок все ему объяснил, и Святой сказал с укором: "Несчастный! Как же ты затеял столь опасное дело без благословения этого Святого? Тем не менее, слушай меня: сам Святой тебя исцеляет, но не вздумай впредь предпринимать что-либо, превосходящее твои силы и не согласное с волей Божией". С этими словами он прикоснулся к ноге инока, исцелил ее и исчез из вида, а инок направился к своему жилищу. По пути он встретил своего товарища, возвращавшегося с мулом. Товарищ пришел в изумление, видя его здоровым, и они вместе вознесли хвалу Богу.

Через много лет, когда мощи преподобного Нила перестали мироточить, их перенесли в Святую Лавру и передали частицы их другим афонским монастырям.

Инок Феофан

С 1813 по 1819 годы монаху по имени Феофан (его еще называют "Пленник"), неоднократно являлся преподобный Нил как во сне, так и наяву. Феофан в прошлом впадал во многие тяжкие грехи, в результате чего стал одержимым. К тому же у него была весьма болезненная грыжа – явление, не редкое на Святой Горе, где приходится ежедневно подниматься с тяжелым грузом по крутым опасным тропам. Феофан, почти отчаявшись от своих болезней и духовного состояния, решил навсегда уйти со Святой Горы. И тут ему явился преподобный Нил. Святой показал Феофану заброшенную лачугу в одном безлюдном месте и пообещал снабжать его всем необходимым для жизни, если он там поселится. Феофан послушался Святого, хотя сначала и не понял, кто это такой, поскольку святой Нил открыл ему свое имя лишь спустя какое-то время. Сам Феофан признавал, что одержим многими пороками: он был легкомыслен, непостоянен, гневлив, предан телесным страстям, любил удовольствия, пренебрегал воздержанием и не радел о молитве. В то же время его отличала искренность, простота сердца и глубокое сознание собственного недостоинства. Вера в Бога у него была чистой, строго православной, и он никогда не оставлял надежды.

Стремление Святого помочь духовно страждущему иноку принесло добрые плоды. На протяжении нескольких лет он много раз являлся Феофану. Сначала святой Нил исцелил его от одержимости и грыжи, а потом научил основам ведения духовной брани. Мало-помалу инок очистился от страстей и грехов, и наконец Святой повелел ему принять схиму (высшая ступень монашества) с именем Эхмалатос ("Пленник") в знак того, что отныне он является пленником святого Нила, избавившего его от одержимости и порока. Кроме того, Святой передал через него слова увещевания инокам, обличая распространенные тогда на Святой Горе пороки и предсказывая будущие события.

По просьбе некоторых насельников скита Кавсокаливия инок Эхмалатос записал историю чудесных явлений Святого. Через какое-то время преподобный Нил явился снова и повелел записать его слова полностью. Феофан едва владел грамотой, поэтому Святой продиктовал эту историю и пророчества иеромонаху Герасиму из Константинополя, и тот записал все слово в слово.

Источник: Евлогите! Благословите! Путеводитель по святым местам Греции


7/20 мая в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре молитвенно чтится Собор всех преподобных русских святогорцев. Этот день для почитания памяти всех святых русских афонитов, просиявших на Святой Горе Афон, был утвержден в 2016 г. Собором старцев Пантелеимонова монастыря по благословению игумена обители схиархимандрита Иеремии (Алехина), поскольку именно на этот день древнерусская богослужебная традиция относит успение «начальника русского монашества» прп. Антония Печерского. Кроме того, в этот же день совершается память других святых русских афонитов – прп. Нила Сорского и прмч. Пахомия Русского. В этот же день чтится память прп. Нила Мироточивого Афонского.

Всего Собор всех преподобных русских святогорцев насчитывает более 60 афонских подвижников, прославленных в разные времена той или иной Поместной Церковью. Некоторые из них были сербами, греками и грузинами, однако их жизнь так или иначе связана со Святой Русью или с Русским монашеством на Афоне.

Источник: Афонит.инфо


Священномученик Михаил родился 15 октября 1888 года в городе Полоцке Витебской губернии в семье священника, служившего в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре, Федора Околовича. В 1899 году Михаил окончил начальную школу и поступил в Полоцкое духовное училище. В 1904 году он поступил в Витебскую Духовную семинарию, а по завершении обучения в ней поступил в 1910 году в Санкт-Петербургскую Духовную академию, которую окончил по первому разряду в 1914 году. Родители Михаила предполагали, что он примет монашеский постриг и займет какой-либо из церковно-административных постов, но вышло иначе.

Протоиерей Михаил Околович
Протоиерей Михаил Околович

В 1913 году он познакомился со студенткой Бестужевских курсов Марией Максимовной Мастрюкович, уроженкой города Моршанска Тамбовской губернии. Ее дед был крепостным крестьянином, но уже отец стал обеспеченным и даже зажиточным человеком и желал, чтобы дочь получила хорошее образование и вышла замуж за человека, не принадлежащего ни к крестьянскому, ни к духовному сословиям. Однако все вышло вопреки пожеланиям родителей. В 1914 году Михаил Федорович и Мария Максимовна обвенчались. 30 сентября 1914 года Учебный комитет при Святейшем Синоде постановил назначить на должность законоучителя и инспектора Иркутского духовного училища «Михаила Околовича, с принятием им священного сана»[1].

23 ноября 1914 года Михаил Федорович был рукоположен во священника к училищному храму. В марте 1915 года отец Михаил был избран членом училищного совета, а в июне 1917 года — членом Иркутского епархиального училищного совета. В том же году на собрании духовенства и мирян Иркутской епархии отец Михаил был избран делегатом на Всероссийский Поместный церковный собор.

Священник Михаил Околович. 1917 год
Священник Михаил Околович. 1917 год

В 1918 году после прихода к власти безбожников духовное училище было закрыто, и отец Михаил был назначен служить священником в Крестовоздвиженскую церковь в Иркутске. К этому времени он стал одним из наиболее известных и уважаемых пастырей города — его полюбили за истовое благоговейное служение, глубокую, сердечную проповедь, сострадание к людям, готовность всегда прийти на помощь. Из-за популярности священника Иркутская ЧК установила за ним постоянное наблюдение.

В феврале 1921 года сотрудники ЧК произвели на чердаке Крестовоздвиженского храма обыск и нашли патроны, порох и одну гранату. Отец Михаил и сторож храма были обвинены в хранении оружия. Обвиняемые отказались признать себя виновными. 26 мая 1921 года состоялось заседание Революционного трибунала, который не смог доказать виновность священника и сторожа в хранении оружия, к чему они и в действительности не были причастны, и вскоре обвиняемые в связи с четырехлетней годовщиной Октябрьского переворота были освобождены. Отец Михаил вернулся служить в Крестовоздвиженский храм.

Епархия переживала тяжелое время, так как церковную власть при поддержке безбожных властей пытались захватить обновленцы, и отец Михаил решением духовенства Иркутской епархии был направлен в Москву к Патриарху Тихону. Он поставил в известность Патриарха о положении дел в епархии во время отсутствия на кафедре православного архиерея и выразил Святейшему твердое суждение иркутского православного духовенства и паствы, что с обновленцами, как с предателями веры, не следует вступать ни в какие переговоры.

Отцу Михаилу часто приходилось выступать с проповедями во время богослужений управляющего Иркутской епархией епископа Нижнеудинского Кирилла (Соколова). 22 сентября 1924 года он произнес слово в Тихвинской церкви во время награждения одного из старейших священников Иркутска, протоиерея Феодора Верномудрова, прослужившего в священном сане сорок лет.

Обращаясь к протоиерею Феодору, отец Михаил сказал: «Ты заслужил высокую и священную награду, твоя доблестная глава достойно увенчана ею, ты в скорбные и смутные дни глубокого церковного раскола, разъедающего, как злокачественная гангрена, церковное тело, в дни шатания умов и увлечения многих мутной волной еретического, так называемого “обновленческого” течения был той осью, около которой вращалась православно-церковная жизнь Иркутской епархии, был центром, к которому силой твоего обаяния влеклись и льнули все, для кого исконное русское православие не пустой звук, а бесценное сокровище и в ком горел огонь любви и преданности Святой Церкви с ее священными канонами, вековыми преданиями и со всем ее строем. И если не всецело, то в большей мере тебе мы обязаны тем, что видим сегодня на твоем празднике, — тесным единением пастырей между собою и не менее тесным единением их с паствой; тебе же главным образом мы обязаны тем, что Церковь Иркутская имеет радость теперь, после двухлетнего перерыва, снова возглавляться каноническим епископом, восстановив через него связь с главою всей Русской Церкви — Святейшим Патриархом. Теперь мы на твердой позиции, теперь мы спокойны за церковное дело, теперь нам не страшны отщепенцы и враги православия — “обновленцы”»[2].

Протоиерей Михаил Околович. Тюрьма одного из отделений Дальлага. 1938 год
Протоиерей Михаил Околович. Тюрьма одного из отделений
Дальлага. 1938 год

27 октября состоялось торжественное архиерейское богослужение в Тихвинской церкви. За запричастным стихом отец Михаил сказал слово к молящимся о евангельском Сеятеле, Который и теперь сеет слово через святое Евангелие. Сеятели бывают разные. В настоящее время сеют при дороге — в театрах, кинематографах и других местах развращенных. Вот приезжал ложный митрополит и сеял человеческое слово. Вот едет новый разрушитель сердец человеческих — он будет сеять слово дьявольское. Не следует туда ходить, ибо слушать их опасно. На этой дороге будет много прохожих, слетятся птицы, хищные коршуны будут выклевывать слово Божие и посеют плевелы... Нужно жить и веровать в простоте сердца, а не гоняться за ученостью и мудростью. По выражению одного русского подвижника, «где просто, там и ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного». Господь нас зовет и влечет к Себе словами Евангелия: «Придите ко Мне все труждающиеся». А поэтому и будем спокойны, зная, что один только Господь сеет доброе семя. Его будем слушать, а не проповедников тщетной философии. Будем иметь пред собою образ Распятого Христа, который советует всегда иметь пред глазами апостол Павел галатам (Гал.3:1). Мы, пастыри, ищем не вас и не вашего, а ваши сердца, чтобы они дали добрые плоды. Этого да сподобит всех Господь, всегда живый во веки. Аминь.

Осенью 1924 года Иркутск посетил один из основателей обновленчества, сложивший с себя сан священника, Калиновский. Для участия в диспуте с ним были приглашены епископ Нижнеудинский Кирилл (Соколов), многие известные священники Иркутска, и в частности отец Михаил Околович. По тщательном обсуждении православное духовенство отклонило первоначальное предложение обновленцев, потому что диспут предполагался платным и, значит, как зрелище, а для зрелища и состязания пастыри идти не хотели, и во-вторых, было неизвестно, будет ли ставиться Калиновским вопрос о бытии Бога и в какой форме, чтобы это не вылилось в кощунство, что недопустимо было, если бы диспут проходил в храме, как предлагали это обновленцы. И потому владыка Кирилл направил властям письмо, в котором писал, что православное духовенство согласно на участие в диспуте, но только если он будет бесплатным и не в храме. Начальник местной конвойной команды направил ответ епископу, что диспут с Калиновским может состояться в помещении команды.

Первым выступил Калиновский, который заявил, что до революции люди были ограничены в развитии, теперь же они свободно могут решать все вопросы. Например, раньше не знали, что такое солнце, теперь знают. Люди теперь все тайны узнали, и религии теперь для них не нужны. Затем он стал высмеивать сотворенный Господом Ангельский мир, святителя Николая Чудотворца и в заключение призвал обращаться к науке, а не к Богу, так как наука для человека — все и где наука, там, мол, нет Бога, и призвал присутствующих нести свет знаний в деревню, чтобы и там перестали веровать в Бога.

В ответ выступил отец Михаил Околович. Осенив себя крестным знамением, он сказал, что говорить с людьми, которые всецело разделяют взгляд Калиновского нелегко, и он просит об одном — спокойно выслушать его, и если хотя одно только сердце из присутствующих выслушает со вниманием о бытии Божием, то он будет вознагражден. Калиновский, говоря о Боге, не доказал, можно ли познать Его эмпирически, то есть постигнуть умом, увидеть глазами, осязать руками, и ему этого никогда не доказать, потому что наука имеет известный предел, далее которого проникнуть она бессильна. Но эта область непостижимого внешним опытом постигается внутренним чувством человека. Человек сердцем входит в общение с Богом и здесь познает и постигает Его. Мы верим в существующее, вы — в несуществующее, наша вера положительная, ваша — отрицательная, наша вера разумная, ваша — безумная. Мы верим, что в мире все совершается от разных причин, а вы все приписываете случаю. А поэтому мы к логике, к разуму зовем вас. Вот звезды на небе, но они не сами по себе откуда-то взялись, кто-то их повесил там. Вот времена года чередуются между собой планомерно, вот планеты совершают путь свой по небосклону — и все сие по известным законам делается. Но законов без законодателя нет, и такой Законодатель может быть и есть только Бог. Когда избрали почетным членом академии известного ученого Пастера, он сказал: «Я глубоко верующий». — «Как же вы верите, ведь вы много знаете?» — спросили его академисты. Пастер ответил: «Потому я и верую в Бога, что много знаю, и чем больше у меня будет знаний, тем больше буду веровать». Что такое Библия? Это не кодекс законов, не собрание разных циркуляров, это — сборник нравственных правил и человеческих желаний. Эта книга ученая из ученых. Вот например, в ХVI веке ученые думали и насчитывали на небе всего тысячу двадцать две звезды. Позднейшие же ученые доказывали, что их бесчисленное множество. До Коперника утверждали, что земля стоит на трех китах, а Коперник доказал, что она вращается в пространстве, и с ним ученые согласились, — между тем как Библия была до Коперника, и она как раз говорит эту истину в следующих словах: «Он, то есть Бог, повесил землю ни на чем» (Иов.26:7). Отец Михаил еще долго говорил, пытаясь убедить присутствующих в соответствии Священного Писания истине.

Затем выступили другие православные пастыри. В конце диспута на сцену вышел известный в Иркутске юродивый, который сказал Калиновскому: «Жизнь без веры и религии то же, что оранжерея без цветов, муж без жены, дети без матери, ораторы без речи, музыка без звуков...»

В это время из зала раздались крики безбожников: «Долой, довольно!»

«Вы кричите “долой, довольно”, — продолжил юродивый. — Хорошо. Не надо ничего: уничтожим все красивое в мире, не нужно заповедей: не убий, не прелюбы сотвори, не укради, — если все отставить, то с чем останемся? Дальше ничего нет... Жутко... Взрослые не хотят слушать, так я хочу сказать несколько слов детям...»

Однако ему не дали договорить, и на этом диспут закончился.

ОГПУ пристально наблюдало за церковной жизнью в городе и за каждым сколько-нибудь выдающимся пастырем. Отца Михаила неоднократно в те годы вызывали в ОГПУ, предлагали снять сан, поменять деятельность священника на деятельность педагога, предлагали стать осведомителем, поддержать обновленцев, обещая высокое положение в обновленческой иерархии, но все эти предложения священник категорически отверг; и власти приняли решение его арестовать. Незадолго перед арестом отец Михаил был возведен в сан протоиерея.

17 февраля 1925 года отец Михаил вместе с некоторыми другими выдающимися пастырями города был арестован и заключен в иркутскую тюрьму. Один из сотрудников ОГПУ после обыска в квартире священника написал в своем рапорте: «Околович, судя по его разговору и по книгам, имеющимся у него, поп не простой, а современный, просвещенный. Так у него, кроме книг религиозно-нравственного, духовного содержания и беллетристики, есть немало книг по философии, социологии... Характерно, что Околович имеет книги антирелигиозного содержания... имеются газеты... У Околовича оказались деньги, собранные комитетом прихода Крестовоздвиженской церкви (он секретарь комитета)... Деньги разделены по отдельным мешочкам: так есть деньги, собранные для бедных, для заключенных домзака, для больных в домзаке. Есть порядочное количество прошений и заявлений о выдаче пособий ввиду бедности, болезни, есть записки с выражением благодарности и признательности за оказанную помощь из домзака за подписями врачей больницы домзака, есть несколько уведомлений о получении продуктов, денег с выражением благодарности от имени больных»[3].

На допросе следователь спросил священника:

— Скажите, каковы ваши политические убеждения в настоящий момент?

— Я не имею определенных политических убеждений. Советской власти я не вполне симпатизирую; как человек религиозный и священник, я отвергаю в принципе компартию, как антирелигиозную, — ответил отец Михаил.

— Вы состоите членом совета при епископе Кирилле?

— Мне никто не объявлял, что я член совета. Я участвую в совещаниях при епископе по его приглашению.

— Вы ездили по поручению иркутского духовенства к Патриарху Тихону?

— Да, по просьбе духовенства, проездом на родину я заезжал к Патриарху в Донской монастырь.

— Какие вы разрешали вопросы?

— О назначении православного епископа, о примирении Патриарха с Красницким, и получил информацию по церковным вопросам.

— Скажите, гражданин Околович, существует ли у вас комитет помощи заключенным?

— Есть у нас при совете церковном благотворительные суммы, которые выдаются всем, кто обращается за помощью, но фактически в Иркутске особого комитета помощи заключенным не существует и не существовало.

После окончания допроса, прочитав текст записанных следователем ответов, отец Михаил написал пояснение: «...считаю нужным дополнить, что ответ на вопрос об отношении к советской власти и партии уполномоченным записан сжато, а подробно я говорил, что вообще мое отношение лояльное, и только на вопрос, во всем ли я сочувствую ей, я ответил, что не могу сочувствовать антирелигиозным целям ее, точно так же и к компартии отрицательное отношение по вопросам религии»[4].

8 апреля 1925 года помощник губернского прокурора, рассмотрев следственное дело, составил заключение, написав, что «произведенным следствием... надлежит признать установленным значительное усиление влияния на массы Православной Церкви тихоновского направления, факт обостренной борьбы с обновленчеством, теряющим авторитет среди масс, стремление тихоновцев расширить и закрепить свое влияние... Хотя произведенным следствием формально не установлено конкретных данных о контрреволюционной деятельности... и... нет оснований к преданию обвиняемых суду, тем не менее прошлое социальное положение обвиняемых и их контрреволюционная деятельность при царском строе... и в первый период советской власти, активное выявление себя при Колчаке и наконец судимость... за контрреволюционную деятельность во второй период советской власти в Сибири — дает полное основание считать, что деятельность обвиняемых... принимает характер, угрожающий основам советского правопорядка...»[5]

Дело было отправлено в Москву на изучение сотрудников 6-го отделения секретного отдела ОГПУ, которые рекомендовали заключить священников на три года в лагерь. 13 ноября 1925 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило священников, и среди них протоиерея Михаила, к трем годам заключения в концлагерь. Они были направлены в распоряжение управления Соловецких лагерей особого назначения, которое отправило их отбывать заключение в Вишерское отделение Соловецких лагерей.

В лагере отец Михаил некоторое время исполнял должность табельщика и счетовода. Поскольку по окончании срока заключения ему было запрещено жить в Иркутске, отец Михаил поселился в Минусинске, куда прибыл в июне 1928 года. Сначала он мало кого здесь знал, но затем познакомился с епископом Минусинским Димитрием (Вологодским) и местным духовенством. Сюда к нему приехала жена, оставив дочь Анну на попечение близких. Служить в храме власти ему запретили, на светскую работу его не принимали как священника, и он пел в храме на клиросе, а жили тем, что продавали последние остававшиеся у них вещи.

Из Минусинска отец Михаил писал духовным детям: «Здесь чувствуется отсутствие друзей, особенно это замечается в праздничные дни. Дома не хватало времени на посещение друзей, а здесь есть время, да друзей нет — они далеко. Всегда с нетерпением ждем писем, и получение писем значительно поднимает настроение... Я не скажу, чтобы я очень тосковал или унывал, но настроение тяжелое все-таки бывает. Главная причина, что я не могу сейчас своими трудами добывать средств к жизни. Постоянно идут на память слова Господа Иисуса Христа, приводимые апостолом Павлом: блаженнее давать, нежели принимать (Деян.20:35)... Лично я для некоторого успокоения обращаюсь к словам... апостола: Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя (1Тим.4:16). Дома мне этого почти совсем не приходилось делать. Сейчас мне как бы дается на это время. Если я его не использую в данном направлении, то не будет мне никакого оправдания. И все-таки иногда жалею, что не знаю какого-нибудь полезного рукоделия... Просим не забывать нас в молитве и хоть изредка радовать нас письмами или хоть коротенькими весточками о себе. Да сохранит вас Господь и укрепит!»

В начале тридцатых годов поднялась новая волна гонений на Русскую Православную Церковь, направленная, в частности, на уничтожение остатков епархиального управления, для чего арестовывались прежде всего правящие архиереи и близкое к ним духовенство. Такие аресты прошли и в Минусинске, и 26 февраля 1933 года среди других был арестован и отец Михаил. Всего по делу было арестовано восемьдесят два человека.

Организаторы этого дела, Буйницкий, Писклин и Рабинович, писали в обвинительном заключении: «Возникновение контрреволюционно-монархической организации относится к 1929–1930 годам, то есть к периоду важнейшего мероприятия правительства — ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации.

Деятельность староцерковников, проходившая до того времени в пределах общины, направленная на борьбу с обновлением и сохранением численности своих общин, резко изменила свое направление, став на путь активной борьбы с проводимыми на селе партией и правительством мероприятиями. В воскресные дни, когда верующие собирались в церковь на богослужение, священники в проповедях, обращаясь к народу, говорили, что “слово Божие” начинает сбываться, антихрист вводит смуту среди народа и так далее. К этому приводили пример: выселение и распродажу крестьянских хозяйств...»[6]

Одним из главных обвинений священников было то, что они, «вербуя членов для контрреволюционной организации, вели борьбу против проводимых партией и правительством мероприятий в деревне, в особенности против колхозов, подрывающих основу религии»[7].

Вызванный на допрос, отец Михаил виновным себя не признал и в своих собственноручных показаниях написал: «По вопросу существования какой-то организации, направленной к противодействию начинаниям советской власти, я ни от кого ничего не слыхал; не слыхал и разговоров о необходимости создания какого-либо объединения для подобной цели»[8].

10 июня 1933 года тройка Полномочного Представительства ОГПУ приговорила протоиерея Михаила к десяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, и он был отправлен в 4-е отделение Дальлага НКВД Паха, в лагпункт Балынь, заключенные которого занимались строительством города Комсомольска-на-Амуре.

Из заключения он писал письма супруге и духовным детям; из всех писем сохранилось только одно, написанное 24 июля 1935 года и адресованное духовной дочери: «Вот и закончился период нашей весенней изолированности: прошел Амур, пошли пароходы, и мы снова можем утешаться, получая весточки от наших родных и друзей. Я уже осчастливлен получением трех старых писем да одной свежей открытки от домашних.

После зимнего перерыва я писал Вам, поздравлял и выражал свои благопожелания. К сожалению, это письмо затерялось. Я все надеялся, что оно все-таки дойдет, но и в последних письмах сообщают о том, что оно так и не получено. Конечно, от потери его Вы ничего не потеряли, но мне огорчительно, что у Вас может сложиться представление, будто я или забыл Вас, или настолько безразлично отношусь к Вам, что даже не считаю долгом поблагодарить за проявление Вашей заботы и участие. Нет, дорогая. Вашу память обо мне и участие я очень ценю и бесконечно благодарен за них. Причем я не настолько избалован этим, чтобы мог безразлично к этому относиться. Скажу больше, по складу своего характера я очень привязчив и забыть своих друзей и хороших знакомых не могу никогда. Пожалуй, в этом отношении даже ревнив более чем следует. Претендовать на то, чтобы меня помнили, я не могу, но очень скорблю, когда некоторые из близких лиц совершенно исчезают из вида и я о них ничего не могу узнать... Беспощадная смерть унесла многих друзей, живые рассеялись и забыли, а новых не приобреталось. Вполне понимаю неизбежность полного забвения и одиночества, но безразлично пока к этому относиться трудно. Время свое сделает…

У меня... юбилейный год — десять лет скитальческой жизни. К тихому берегу в этой жизни уже не чаю пристать. Пока еще жив и тяну лямку. Конечно, если бы не милость Божия и поддержка близких, уже не таскал бы ноги. В отношении работы и прочего настоящее положение свое считаю хорошим. Больше терзаюсь за своих, у которых здоровье очень неважное.

Буду очень рад узнать о Вашей жизни более подробные сведения... Да хранит Господь! Не поминайте лихом Вашего друга и кума. Далекий Амурец».

В 1937-1938 годах началось новое гонение на духовенство, коснувшееся и тех, кто находился в тюрьмах и концлагерях. В лагере отец Михаил оказался в одном бараке с учителем из Ишима и крестьянином из Тамбова, с которыми сложились у него хорошие отношения.

7 марта 1938 года осведомитель, по кличке Огарок, написал в донесении к оперуполномоченному, что эти трое заключенных находятся в хороших отношениях, что Околович, как священник, говорил, что все, что написано в Библии, сбывается, другие же поддакивали ему.

Были вызваны дежурные свидетели, которые показали, что отец Михаил и два его сокамерника тесно сдружились, защищают друг друга; оправдываясь преклонными годами, стараются найти работу полегче; пользуясь большим скоплением людей, ведут контрреволюционную работу, которая заключается в том, что «заключенный Околович, как бывший священник, часто вставляет фразы из Библии, доказывает, что библейское предсказание полностью оправдывается»[9].

11 марта отец Михаил был вызван на допрос.

— Следствию известно, что вы совместно с заключенными... вели контрреволюционную антисоветскую агитацию... Признаете вы себя виновным? — спросил его следователь.

— В предъявленном мне обвинении я себя виновным не признаю, — ответил священник.

26 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Михаила и двух его сокамерников к расстрелу. Протоиерей Михаил Околович был расстрелян в тот же день, 26 марта, и погребен в общей безвестной могиле.

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март».
Тверь. 2006. С. 167-180

Примечания

[1] РГИА. Ф. 802, оп. 11, 1914 г., д. 378, л. 1.

[2] УФСБ России по Иркутской обл. Д. 17837, л. 24.

[3] Там же. Л. 96.

[4] Там же. Л. 146 об.

[5] Там же. Л. 211.

[6] УФСБ России по Красноярскому краю. Д. П-15510. Т. 3, л. 145.

[7] Там же. Л. 167.

[8]Там же. Л. 100 об.

[9] ИЦ МВД Хабаровского края. Д. 4319, л. 14 об.

Источник: fond.ru


По окончании Чтения или при его отсутствии:

Тропари

В понедельник, Небесных чинов Бесплотных
Тропарь, глас 4:

Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы недостойнии,/ да вашими молитвами оградите нас/ кровом крил невещественныя вашея славы,/ сохраняюще нас, припадающих прилежно и вопиющих:/ от бед избавите нас,// яко чиноначальницы вышних Сил.

Тропарь воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, глас 8
Креста́ Твоего́ о́браз ны́не па́че со́лнца возсия́,/ его́же от горы́ святы́я да́же до ло́бнаго ме́ста просте́рл еси́/ и в нем Твою́, Спа́се, кре́пость уясни́л еси́,/ сим укрепля́я нас,/ и спаса́й вы́ну в ми́ре// моли́твами Богоро́дицы, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

 Ещё тропари 

Тропарь преподобному Нилу Сорскому, глас 4

Удали́вся бе́гая, дави́дски, ми́ра,/ и вся, я́же в нем, я́ко уме́ты, вмени́в,/ и, в ме́сте безмо́лвне всели́вся,/ духо́вныя ра́дости испо́лнился еси́, о́тче наш Ни́ле,/ и, еди́ному Бо́гу изво́лив служи́ти,/ процве́л еси́, я́ко фи́никс,/ и, я́ко лоза́ благопло́дна,/ умно́жил еси́ ча́да пусты́ни./ Тем благода́рственно вопие́м:/ сла́ва Укре́пльшему тя в по́двиге пустынножи́тельства;/ сла́ва Избра́вшему тя в Росси́и отше́льником уставополо́жника изря́дна;// сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.

Тропарь преподобному Нилу Мироточивому, Афонскому, глас 1
Мона́шествовав богоуго́дно в Горе́ Афо́нстей,/ в моли́твах и посте́х Бо́га взыска́л еси́/ и стал еси́ прия́телище чи́стое Ду́ха,/ облистава́я ве́рным доброде́телей лучи́,/ и́миже осиява́еши, Ни́ле, вопию́щих тебе́:/ сла́ва просла́вльшему тя Бо́гу,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой», глас 5

Пред свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́ры и́стинныя позна́ние прие́млют/ и ага́рянская наше́ствия отража́ют./ Те́мже и нам, к Тебе припа́дающим,/ грехо́в оставле́ния испроси́,/ по́мыслами благоче́стия сердца́ на́ша просвети́/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́// о спасе́нии душ на́ших.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Любечской», глас 4
Преблагослове́нная Цари́це,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ просла́вльшая град Лю́беч/ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго рожде́нием/ и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нием,/ мо́лим Тя, Всеблага́я:/ моли́ за ны ро́ждшагося от Тебе́ Царя́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ и Ма́терним Твои́м к Нему́ предста́тельством/ изба́ви нас от вся́каго зла,/ неду́ги на́ша исцели́, печа́ли на́ша утоли́/ и насле́дники яви́ нас Ца́рствия Небе́снаго,// я́ко Милосе́рдна.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. Ами́нь.

Вечерня (18:00-20:00)

Вечерня

Время совершения: 18:00-20:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во гробе́х живо́т дарова́в. (3 раза)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 103

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́, во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й а́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на высо́тах ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят во́ды горе́ и нисхо́дят поля́ми в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, утоля́т она́гри жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Напита́ются древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, а́истово жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия - еле́нем, ка́мень - прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тьму - и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии, львы́ рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце - и собра́шася, и в ло́жах свои́х ля́гут; изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́; испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими; та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси игра́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им - соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку - вся́ческая испо́лнятся бла́гости; отвра́щшу же Тебе́ лице́ - возмяту́тся, отъи́меши дух их - и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́ - и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х. Призира́яй на зе́млю и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м - и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. Да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́ и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (3 раза)

Моли́тва св. Мака́рия Вели́кого

Бо́же Ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день, де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И даждь ми, Гóсподи, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да, востáв от смирéннаго ми лóжа, благоугожду́ пресвятóму и́мени Твоéму во вся дни животá моегó и поперу́ борю́щия мя враги́, плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Вече́рний антифо́н

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло, пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди.

Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х с челове́ки, де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию - и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы, еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́, и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах: и не бе зна́яй мене́, поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́; изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой!

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Я́ко у Го́спода - ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Хвали́те Го́спода, вси язы́цы, похвали́те Его́, вси лю́дие.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва св. Васи́лия Вели́кого

Благослове́н еси́, Влады́ко Вседержи́телю, просвети́вый день све́том со́лнечным и нощь уясни́вый заря́ми о́гненными, е́же долготу́ дне прейти́ нам сподо́бил еси́ и прибли́житися нача́лом но́щи. Услы́ши моле́ние мое и всех люде́й Твои́х и всех нас прости́ во́льная и нево́льная согреше́ния. Приими́ вече́рняя моя моле́ния и низпосли́ мно́жество ми́лости Твоея́ и щедро́т Твои́х на достоя́ние Твое́. Остени́ нас святы́ми Твои́ми а́нгелы, вооружи́ нас ору́жием пра́вды, огради́ нас и́стиною Твое́ю, соблюди́ нас си́лою Твое́ю, изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, вся́каго наве́та сопроти́внаго. Пода́ждь же мне и настоя́щий ве́чер с приходя́щею но́щию соверше́н, свят, ми́рен, безгре́шен, безбла́знен, безмечта́нен и вся дни жизни на́шея, моли́твами Cвяты́я Богоро́дицы и всех святы́х, от ве́ка благоугоди́вших, ами́нь.

После молитвы перед иконой Спасителя возжигается светильник со словами: Свет Христо́в просвеща́ет всех!

И после этого поется: Све́те Ти́хий святы́я Сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живот дая́й - те́мже мир Тя сла́вит.

Вечерний прокимен в понеде́льник ве́чера, пс. 4

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́; уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́вайтеся - и не согреша́йте; я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся.

Пареми́и (вечернее чтение Ветхого Завета по собственному выбору)

Молитва перед их чтением:

Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́, не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

Чтение Ветхого Завета

По окончании Чтения или при его отсутствии совершается вечернее славословие:

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися мне. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно, и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на мя, я́коже упова́ю на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва св. Симео́на Богоприи́мца

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Во вторник, Крестителя и Предтечи Иоанна
Тропарь, глас 2:

Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече:/ показал бо ся еси воистину и пророков честнейший,/ яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго./ Темже за истину пострадав радуяся,/ благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам велию милость.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Божественнаго быхом общницы естества Тобою, Богородице Приснодево, Бога бо нам воплотившагося родила еси. Темже по долгу Тя вси благочестно величаем.

Тропарь апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, глас 2
Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны,/ прие́млет тя, припа́дающа,/ И́же па́дша на пе́рси прие́мый./ Его́же моли́, Богосло́ве,/ и належа́щий о́блак язы́ков разгна́ти,// прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Божественнаго быхом общницы естества Тобою, Богородице Приснодево, Бога бо нам воплотившагося родила еси. Темже по долгу Тя вси благочестно величаем.

 Ещё тропари 

Тропарь преподобному Арсению Великому, глас 8
Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Арсе́ние о́тче наш.// Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Недвижимое утверждение веры, и честный дар душ наших Богородицу песньми величаем вернии: радуйся, Камень Жизни во чреве Твоем вместившая. Радуйся, концей надеждо, скорбящих заступление. Радуйся Невесто Неневестная.

Тропарь преподобному Арсению Печерскому, Трудолюбивому, глас 8
Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Арсе́ние о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Недвижимое утверждение веры, и честный дар душ наших Богородицу песньми величаем вернии: радуйся, Камень Жизни во чреве Твоем вместившая. Радуйся, концей надеждо, скорбящих заступление. Радуйся Невесто Неневестная.

Го́споди, поми́луй.  (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитвы вечерней трапезы (18:15-20:00)

Молитвы вечерней трапезы

Время совершения: 18:15-20:00

Перед трапезой:

Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Благослови́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

По окончании трапезы:

Бысть чре́во Твое́ Свята́я Трапе́за, иму́щая Небе́снаго Хле́ба, Христа́ Бо́га на́шего, от Него́же всяк яды́й не умира́ет, я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.

Возвесели́л ны еси́, Го́споди, в творе́ниих Твои́х, и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуемся.

Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди, дал еси весе́лие в се́рдце мое́м, от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)  Благослови́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Повечерие (20:00-22:00)

Повечерие

Время совершения: 20:00-22:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во гробе́х живо́т дарова́в (3 раза).

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем! Даждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ние восста́ния теле́снаго; даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́: да, добродете́льное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва ина́я, св. Иоа́нна Дамаскина́

Влады́ко Человеколю́бче, неуже́ли мне одр мой гроб бу́дет? Или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Твоего́, Го́споди, бою́ся и му́ки безконе́чныя, зло́е же творя́ не престаю́: Тебе́, Го́спода Бо́га моего́, всегда́ прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́ М́атерь, и вся небе́сныя си́лы, и свята́го А́нгела Храни́теля моего́. Вем у́бо, Го́споди, я́ко недосто́ин есмь человеколю́бия Твоего́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́споди, или́ хощу́, или́ не хощу́ - спаси́ мя. А́ще бо пра́ведника спаса́еши - ничто́же ве́лие, и а́ще чи́стаго поми́луеши - ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́лости Твоея́. Но на мне, гре́шнем, удиви́ ми́лость Твою́: о сем яви́ человеколю́бие Твое́; да не одоле́ет моя́ зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию, и, я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь.

Тропари

Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да не когда́ усну в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих; изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Пресла́вную Бо́жию Ма́терь и святы́х а́нгел святе́йшую немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

Вместо этих тропарей можно употреблять тропари малого повечерия в соответствии с днями седмицы (см. Канонник)

Здесь совершается акафист или канон (без ирмосов) в соответствии с днём седмицы. 

По окончании чтения канона:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым - да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́ - та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га, и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего, Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́, Крест Свой Честны́й, на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ - Оте́ц, прибе́жище мое́ - Сын, покро́в мой - Дух Святы́й; Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́! Аминь.

Повседневное исповедание грехов

Испове́даю Тебе́, Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и поклоня́емому, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, вся моя́ грехи́, я́же соде́ях во вся дни живота́ моего, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием (и здесь совершается перечисление грехов, совершенных днем) и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́, Бо́га моего́ и Творца́, прогне́вах и бли́жняго моего́ онепра́вдовах. О сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́, Бо́гу моему́, представля́ю и име́ю во́лю ка́ятися. То́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния моя́ милосе́рдием Твои́м прост́и ми и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Молитва св. Антиоха

И даждь мне, Влады́ко, на сон гряду́щему, поко́й те́ла и души́; и сохрани́ мя от мра́чнаго сна грехо́внаго и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия; укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на мя льсти́вно дви́жимыя; пло́ти моея́ восста́ния утоли́ и вся́кое земно́е и веще́ственное мое́ мудрова́ние успи́. И да́руй мне, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же мя во вре́мя моли́твы утвержде́на в за́поведех Твои́х и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща. Полуно́щное славосло́вие мне да́руй, во е́же пе́ти, и благослови́ти, и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Полунощница вседневная (22:00-05:00)

Полунощница вседневная

Время совершения: 22:00-05:00

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во гробе́х живо́т дарова́в. (3 раза) 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Испове́дание правосла́вныя ве́ры

Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день, по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со  сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во Еди́ну Святу́ю Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Та́же тропари́, глас 8:

Се Жени́х гряде́т в полу́нощи, и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща; недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́: не сном отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши и Ца́рствия вне затвори́шися, но воспряни́, зову́щи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. День он стра́шный помышля́ющи, душе́ моя́, побди́, вжига́ющи свещу́ свою́, еле́ем просвеща́ющи; не ве́си бо, когда́ прии́дет к тебе́ глас, глаго́лющий: се Жени́х! Блюди́ у́бо, душе́ моя́: да не воздре́млеши и пребу́деши вне толку́щи, я́ко пять дев, но бо́дренно пожди́, да усря́щеши Христа́ еле́ем масти́тым, и даст ти черто́г Боже́ственный сла́вы Своея́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Тебе́, Необори́мую Сте́ну, спасе́ния утвержде́ние, Богоро́дице Де́во, мо́лим: сопроти́вных сове́ты разори́, люде́й Твои́х печа́ль на ра́дость преложи́, град Твой огради́, о ми́ре мира моли́, я́ко Ты еси́, Богоро́дице, упова́ние на́ше.

Моли́тва св. Васи́лия Вели́каго

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния или́ преложе́ния осене́ние. Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м. И оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго Дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода, и Бо́га, и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́. Да не па́дше и облени́вшеся, но, бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание, обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в, ами́нь.

Моли́тва ина́я:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим - благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же на мо́ри - управи. Путеше́ствующим - спутеше́ствуй. Правосла́вным христиа́ном - спобо́рствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, поми́луй, по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пших (имярек) и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, в темни́цах заключе́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных, и гре́шных, и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея, Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, и всех Твои́х святы́х, я́ко благослове́н еси во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Моли́тва св. Марда́рия

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и, и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Когда отходишь ко сну, произноси: В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя благослови́, Ты мя поми́луй и жизнь ве́чную да́руй ми. Ами́нь.